Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Regulamin realizacji wyjazdów studentów PANS w Chełmie na studia w ramach Programu Erasmus+

Adres

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
ul. Pocztowa 54, pokój 202
22-100 Chełm
Polska

Kontakt

mgr Kamil Jaszczuk

Tel: 82 562 06 13
Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Regulamin realizacji wyjazdów studentów PANS w Chełmie na studia w ramach Programu Erasmus+

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Studenci studiów stacjonarnych I stopnia oraz II stopnia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie (dalej PANS w Chełmie) mogą ubiegać się o dofinansowanie na wyjazd zagraniczny w celu odbycia części studiów w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu.
 2. Studia można realizować tylko na uczelniach partnerskich, z którymi PANS w Chełmie ma podpisaną umowę o współpracy w ramach Programu Erasmus+ w zakresie wyjazdów na studia dla danej dziedziny akademickiej. Wykaz uczelni partnerskich wraz z obszarami współpracy znajduje się na stronie internetowej Uczelni.
 3. Przyjmująca uczelnia partnerska musi posiadać ważną Kartę Uczelni Erasmus+ (Erasmus Charter of Higher Education – ECHE) nadaną przez Komisję Europejską, uprawniającą do udziału w programie.
 4. Studia w ramach Programu Erasmus+ trwają od 3 do 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego.
 5. Wyjazd na realizację części studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej można realizować wielokrotnie w całkowitym okresie studiów, przy czym maksymalny okres pobytu na studiach oraz/lub na praktyce może trwać łącznie 12 miesięcy w ramach każdego poziomu studiów.
 6. Do przyznania dofinansowania w celu wyjazdu na studia w Programie Erasmus+ uprawnione są osoby posiadające status studenta PANS w Chełmie, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji na poziomie uczelnianym i zostały zakwalifikowane do wyjazdu na studia w ramach Programu Erasmus+.
 7. W momencie wyjazdu osoba zakwalifikowana na studia w ramach Programu Erasmus+ musi mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia.
 8. Osoba zakwalifikowana na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ nie może przebywać w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim ani być w inny sposób urlopowana.
 9. Osoba ubiegająca się o wyjazd musi mieć unormowaną sytuację względem poprzedniego wyjazdu Erasmus+, który realizowała.
 10. Student zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ musi podjąć na uczelni przyjmującej studia stacjonarne.
 11. Realizacja programu studiów w uczelni przyjmującej może odbyć się w trybie online lub w formie mieszanej. W takim przypadku, stypendium dla studenta będzie należne tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą.
 12. Każdy stypendysta Programu Erasmus+ zobowiązany jest ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez NFZ. Karta obowiązuje jednakże tylko w krajach Unii Europejskiej i obejmuje część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje dotyczące EKUZ dostępne są na stronach NFZ.
 13. Student wyjeżdżając na studia samodzielnie decyduje o swoim zakwaterowaniu za granicą. W przypadku wyjazdu do uczelni, które nie oferują możliwości zakwaterowania  w akademiku, na wniosek studenta, Biuro Programu Erasmus+ udzieli studentowi wsparcia przy znalezieniu oraz wyborze miejsca zakwaterowania.
 14. Student organizuje i legalizuje (zakup biletów, wyrobienie paszportu, wizy itp.) podróż i pobyt w kraju docelowym we własnym zakresie. Na wniosek studenta, Biuro Programu Erasmus + udzieli studentowi wszelkich możliwych informacji dotyczących organizacji podróży czy zalegalizowania pobytu w miejscu odbywania studiów.

II. ZASADY FINANSOWANIA

 1. Jeżeli student zakwalifikowany na wyjazd na studia opłaca czesne za naukę w PANS w Chełmie, kontynuuje opłacanie czesnego w PANS w Chełmie, także w okresie studiów na zagranicznej uczelni przyjmującej.
 2. Stypendyści Programu Erasmus+ nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, podręczników, ubezpieczenia i innych kosztów osobistych podczas studiów za granicą.
 3. Student wyjeżdżający na studia do uczelni partnerskiej otrzymuje dofinansowanie w postaci stypendium Komisji Europejskiej, którego stawka uzależniona jest od długości pobytu oraz kraju docelowego. Stypendium wypłacane jest przez PANS w Chełmie na rzecz osoby wyjeżdżającej.
 4. Wysokość wypłacanego stypendium będzie zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku po programie Erasmus+” na konkretny rok akademicki.
 5. W przypadku wyczerpania środków na wypłatę stypendiów dopuszcza się za zgodą osób zainteresowanych realizację wyjazdów na studia bez dofinansowania ze środków Programu Erasmus+.
 6. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na zagranicznej uczelni przyjmującej.

III. REKRUTACJA

 1. Rekrutacja studentów na studia w ramach Programu Erasmus+ odbywa się na poziomie uczelnianym i jest otwarta dla wszystkich studentów. Rekrutację ogłasza Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.
 2. Informacja o terminach rekrutacji udostępniana zostanie na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicach informacyjnych.
 3. Kandydaci na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ składają w terminie wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji do uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ Formularz wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd (w załączeniu).
 4. Podstawowymi kryteriami kwalifikowania na wyjazd są wyniki w nauce, znajomość języka obcego, w którym prowadzone są zajęcia na wybranej uczelni partnerskiej oraz dodatkowa działalność studenta np. pełnienie funkcji opiekuna studentów z wymiany Erasmus+, działalność w samorządzie studenckim, kołach naukowych, promocja uczelni itp.
 5. Dodatkowym kryterium kwalifikacji jest realizacja wyjazdu na studia po raz pierwszy (promowane są wyjazdy osób, które wcześniej nie korzystały z dofinansowania Erasmus+).
 6. W wyniku procedury rekrutacyjnej sporządza się protokół zawierający listę rankingową, rezerwową oraz uzasadnia powód negatywnie ocenionych wniosków.
 7. Osobą, która na podstawie listy rankingowej i przedłożonych uwag podejmuje decyzję odnośnie przyznania dofinansowania na wyjazd, a tym samym wyraża zgodę na wyjazd poszczególnych osób jest Prorektor ds. studenckich.
 8. Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prorektor ds. studenckich w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania wyników kwalifikacji. Odwołanie wnosi się do Rektora. Postanowienie Rektora jest decyzją ostateczną.
 9. Studenci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnych zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą mailową na adres podany w formularzu wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd.
 10. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej, na wyjazd zakwalifikowana zostaje kolejna osoba z listy rezerwowej.
 11. Rekrutacja prowadzona jest w sposób przejrzysty, sprawiedliwy oraz zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich kandydatów, w tym równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

IV. REALIZACJA WYJAZDU

 1. Student zakwalifikowany na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ przed wyjazdem musi uzgodnić indywidualny program studiów do zrealizowania w formie dokumentu „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement) oraz przygotować i przesłać pakiet dokumentów aplikacyjnych do uczelni przyjmującej w terminie i według procedur wymaganych przez tę uczelnię.
 2. Student zakwalifikowany na studia w ramach programu Erasmus+ zobowiązany jest do wypełnienia testu językowego on-line w systemie Online Linguistic Support z języka obcego, w którym student będzie odbywał studia w uczelni przyjmującej. Student wypełnia test przed wyjazdem oraz po powrocie ze stypendium za granicą Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie stypendyści, dla których ww. język jest językiem ojczystym.
 3. Osoba zakwalifikowana na wyjazd podpisuje umowę finansową i staje się formalnie beneficjentem Programu Erasmus+. Umowa stanowi podstawę do przekazania kwoty stypendium. Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy podany przez osobę zakwalifikowaną na wyjazd. W umowie stypendialnej podana jest całkowita kwota otrzymanego grantu, termin pobytu, okres finansowania oraz wzajemne zobowiązania studenta i uczelni macierzystej. „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement) jest integralną częścią umowy.
 4. PANS w Chełmie może zdecydować o wypłaceniu studentowi części należnego stypendium dopiero po powrocie studenta z zagranicy i prawidłowym rozliczeniu przez studenta wymaganych umową dokumentów związanych z wyjazdem.
 5. PANS w Chełmie może zezwolić na przedłużenie pobytu studenta na stypendium za granicą w ramach programu Erasmus+.

V. ROZLICZENIE WYJAZDU

 1. Student ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu stypendialnego zgodnie z podpisaną umową i regulaminem.
 2. W terminie 30 dni kalendarzowych od daty kończącej pobyt na stypendium student ma obowiązek przedłożyć uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+:
  • kopię zaświadczenia o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records);
  • zaświadczenie o pobycie na uczelni przyjmującej zawierające daty dzienne rozpoczęcia i zakończenia studiów;
  • student ma również obowiązek wypełnić Indywidualny raport uczestnika w formie online. Zaproszenie do wypełnienia indywiduanego raportu uczestnika przychodzi na adres mailowy Studenta podany w umowie finansowej ze studentem.
 3. Niezrealizowanie lub w znacznym stopniu niepełne realizowanie z winy studenta przyjętego planu studiów w dokumencie „Porozumienie o programie studiów”/Learning Agreement może skutkować anulowaniem umowy i koniecznością zwrotu przez studenta pełnej lub częściowej kwoty wypłaconego stypendium programu Erasmus+.
 4. Na podstawie złożonej przez studenta dokumentacji uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ dokonuje rozliczenia finansowego stypendium według obowiązujących zasad Programu Erasmus+.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie decyzje podejmuje Rektor PANS w Chełmie zgodnie z ogólnymi zasadami programu Erasmus+.