Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie funkcjonuje rozbudowany system pomocy studentom z niepełnosprawnościami. Celem tego systemu jest stworzenie warunków umożliwiających im pełny udział w procesie kształcenia na prowadzonych przez Uczelnię kierunkach studiów, w szczególności poprzez:

Ułatwienia architektoniczne:

Wszystkie obiekty naszej Uczelni dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynki wyposażone są między innymi w podjazdy, windy, urządzenia sanitarne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, schodołazy itp. Przed budynkami wydzielone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie w sferze dydaktycznej:

Jeżeli stopień niepełnosprawności studenta nie pozwala na udział studenta w zajęciach w zwykłym trybie, może on zwrócić się do Dyrektora Instytutu z wnioskiem o wyznaczenie opiekuna. Jego zadaniem jest określanie i przedkładanie Dyrektorowi Instytutu szczególnych potrzeb w zakresie organizacji procesu dydaktycznego. Dyrektor Instytutu dostosowuje warunki odbywania studiów oraz sposób przeprowadzania zaliczeń i egzaminów do rodzaju i stopnia niepełnosprawności studenta poprzez:

 1. realizację zajęć w grupach wybranych przez studenta;
 2. zwolnienie studenta, w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia, z obowiązku osobistego uczestnictwa w niektórych zajęciach dydaktycznych;
 3. ustalenie, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia i zainteresowanym studentem, indywidualnych terminów zaliczeń oraz składania egzaminów;
 4. realizację innej formy zajęć z wychowania fizycznego.

W przypadku studentów o szczególnych potrzebach w zajęciach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób z niepełnosprawnością ruchową lub osób niewidomych.

Studenci z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu mogą korzystać z komputerów wyposażonych w oprogramowanie udźwiękawiające tekst. Stanowiska takie dostępne są w CZYTELNI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ PANS W CHEŁMIE, UL. POCZTOWA 54, BUDYNEK A. Studenci mogą też korzystać z elektronicznego powiększalnika,  a także przenośnych lup zapewniających powiększenie tekstów bez straty jakości oraz zniekształceń.

Do dyspozycji czytelnika z niepełnosprawnością ruchową jest również stanowisko komputerowe wyposażone w ergonomiczne krzesło i biurko, a także komputer ze specjalną klawiaturą i myszą komputerową Trackball odciążającą nadgarstek i mięśnie przedramienia. Student będący osobą niepełnosprawną może też korzystać z zasobów bibliotecznych na preferencyjnych zasadach. Możliwa jest również pomoc przydzielonego asystenta. Pracownicy biblioteki są zobowiązani do szczególnej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Dotyczy to także czytelników z dysfunkcją słuchu – otrzymują oni wsparcie ze strony bibliotekarza znającego język migowy. Ponadto osoby niepełnosprawne mogą przebywać na terenie Biblioteki ze swoim opiekunem lub asystentem. Student potrzebujący przenośnego sprzętu w trakcie zajęć dydaktycznych (np. dyktafonu, lupy przenośnej) może zgłosić taką potrzebę do PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. DOSTĘPNOŚCI UCZELNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

Studium Wychowania Fizycznego PANS w Chełmie:

Przyszły Studencie PANS w Chełmie, w strukturze naszego systemu wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami istotną rolę odgrywa Studium Wychowania Fizycznego PANS w Chełmie. Głównym zadaniem Studium jest organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie zajęć z wychowania fizycznego. Z uwagi na cele przedmiotu, takie jak kształtowanie i rozwijanie sprawności fizycznej i psychofizycznej, podnoszenie sprawności ogólnej i specjalnej, ale także nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem czy osiągania odprężenia psychicznego, istotne jest zapewnienie możliwości udziału w tych zajęciach osobom z niepełnosprawnościami. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego określa regulamin. Przewiduje się też możliwość zindywidualizowania zajęć dla osób z niepełnosprawnościami bądź też prowadzenie zajęć korekcyjno-wyrównawczych adekwatnych do potrzeb.

Wsparcie w sferze materialnej:

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w PANS w Chełmie przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby uprawnionej. Stypendium przysługuje studentom, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Ubiegając się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami, należy złożyć wniosek wraz z orzeczeniem w Dziale Pomocy Materialnej Studentom PANS w Chełmie. Wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnościami uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Ponadto studenci z niepełnosprawnościami mają możliwość korzystania z innych stypendiów, m. in. stypendium socjalnego i stypendium Rektora PANS w Chełmie.

Dom studencki

Akademik PANS

Dom Studencki, którego warunki odpowiadają najlepszym standardom europejskich uczelni posiada około 200 miejsc noclegowych oraz jest nowoczesnym obiektem – przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Do dyspozycji studentów są 1,2 i 3 osobowe, klimatyzowane pokoje. Każdy z nich wyposażony jest w aneks łazienkowy, telewizor z pakietem telewizyjnym oraz szerokopasmowy Internet. Dodatkowo na półpiętrach znajdują się nowoczesne, w pełni wyposażone kuchnie oraz pokoje tzw. „cichej nauki”.
czytaj dalej

Biuro Karier Żak:

Wśród jednostek organizacyjnych PANS w Chełmie, które odgrywają istotną rolę w wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, jest także Biuro Karier Żak. Posiada ono w swojej ofercie m.in. indywidualne doradztwo zawodowe, adresowane do studentów i absolwentów. Osoba potrzebująca wsparcia w zakresie np. ukierunkowania swojej przyszłości zawodowej, poszukiwania pracy/ stażu/ praktyki/ kontaktu z pracodawcą, rozmowy kwalifikacyjnej, dokumentów rekrutacyjnych lub innych zagadnień związanych z rynkiem pracy krajowym lub zagranicznym, może liczyć na pomoc pracowników Biura Karier Żak. Biuro współpracuje również w tym zakresie z Mobilnym Centrum Aktywizacji Zawodowej przy OHP o/Chełm oraz z innymi instytucjami rynku pracy (PUP, WUP).

Centrum Studiów Podyplomowych:

Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, mogą pogłębić swoją wiedzę lub poszerzyć umiejętności w danej dziedzinie. Centrum Studiów Podyplomowych PANS w Chełmie przygotowało dla zainteresowanych bogatą ofertę edukacyjną. Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych) i prowadzona jest systemem otwartym. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu obowiązujących dokumentów.

Monoprofilowe Centrum Stymulacji Medycznej:

Monoprofilowe Centrum Stymulacji Medycznej powstało w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w celu poprawy jakości kształcenia w zakresie rozwoju umiejętności praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia. MCSM, wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta, sale symulacyjne, umożliwia nabycie  kompetencji procedur w bezpiecznym środowisku, w którym wielokrotne powtarzanie danej czynności, a nawet popełnianie błędów, nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta. Dzięki wykorzystaniu zarówno trenażerów i prostych manekinów treningowych do kształcenia poszczególnych umiejętności manualnych (np. intubacji dotchawiczej, wentylacji zastępczej, wkłuć dożylnych), jak i bardziej zaawansowanych symulatorów, odzwierciedlających rzeczywistych pacjentów, można uczyć postępowania w różnych, często bardzo skomplikowanych przypadkach klinicznych.

Wysoka jakość kształcenia:

Uczelnia dąży do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami pełnego udziału w kształceniu, a także prowadzeniu działalności naukowej, co jest jednym z elementów Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PANS w Chełmie. Kwestie związane z dostosowaniem infrastruktury dydaktycznej, naukowej i bibliotecznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością podlegają ocenie przez Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, powołaną zarządzeniem Rektora PANS w Chełmie.

Zasada równych szans i niedyskryminacji:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie realizuje zasadę równych szans i niedyskryminacji, poprzez wdrażanie licznych projektów unijnych, w co zaangażowanych jest wiele jednostek organizacyjnych Uczelni i ich pracowników.

Działania te stanowią istotny czynnik świadomościowo-edukacyjny dla pracowników oraz studentów. Zarówno na etapie aplikowania o środki unijne, jak i na etapie realizacji poszczególnych projektów, uwzględnia się zasady: respektowania odmienności i różnorodności osób z niepełnosprawnościami, stosowanie racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, wyrównywanie szans i eliminowanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.. Zasady te dotyczą także procesu kształcenia, w którym uczestniczą osoby z niepełnosprawnościami. Zgodnie z regulaminem studiów Uczelnia wspiera studentów, którzy z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych. W tego rodzaju sytuacjach Rektor PANS w Chełmie może udzielić studentowi urlopu na jeden semestr lub dwa semestry. Możliwa jest też indywidualna organizacja studiów (IOS) uwzględniająca potrzeby zdrowotne studenta.

WWW:

Strona internetowa www.panschelm.edu.pl, stworzona w oparciu o standardy WCAG 2.0, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Została ona wzbogacona o funkcję powiększania tekstu. Dodatkowo osoby z dysfunkcją wzroku mogą korzystać z wersji kontrastowej oraz systemu audio.

Życie studenckie:

Studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie umożliwiają studentom rozwijanie zainteresowań w ramach kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu, Studenckiego Koła Naukowego Biologiczno-Rolniczego, Pedagogicznego Koła Naukowego, Koła Naukowego Studentów Stosunków Międzynarodowych, Studenckiego Koła Elektrycznego, Koła Naukowego Studentów Matematyki, Naukowego Koła Technicznego, Neofilologicznego Koła Naukowego, Koła Naukowego Lotników, Koła Młodych PZIiTB, Koła Nauk Medycznych PANS w Chełmie oraz Koła Naukowego PANS TV. Na rzecz środowiska studenckiego działa Uczelniana Rada Samorządu Studentów. Organizacja ta wpływa realnie na kształt i jakość życia studenckiego poprzez udział w pracach Senatu Uczelni, Rady Uczelni, zaangażowanie w akcje charytatywne i kulturalne na terenie Uczelni, Chełma oraz województwa lubelskiego, kontakty z mediami, wolontariat oraz współpracę z samorządami studenckimi polskich i zagranicznych uczelni.

Wsparcie psychologiczne:

Długotrwały stres, brak pewności co do przyszłości, zupełna zmiana dotychczasowych nawyków i przyzwyczajeń stanowią rzeczywistość z jaką aktualnie przychodzi nam się mierzyć. Mając świadomość tego, że nasze samopoczucie ma znaczący wpływ na naszą kondycję fizyczną, w tym również na odporność organizmu uruchomiliśmy dla naszych pracowników i studentów, bezpłatne wsparcie psychologiczne.

Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z wsparcia oferowanego przez PANS w Chełmie. Psycholog nie zajmuje się leczeniem, jego zadaniem jest poprawa jakości życia poprzez wskazanie możliwości i rozwiązań, które mogą do tego doprowadzić. Uzyskane wsparcie nie zastąpi psychiatry czy psychoterapeuty, ale pomoże Ci określić, co możesz zrobić aby żyło Ci się lepiej. Jeżeli po spotkaniu uznasz, że potrzebujesz psychoterapii lub wizyty u lekarza psychiatry otrzymasz pomoc w umówieniu wizyty u specjalisty.

Rozmowa z psychologiem zostanie przeprowadzona w kontakcie bezpośrednim, telefonicznie lub zdalnie – przy zachowaniu pełnej poufności.

Konsultacje prowadzi dr Agata Szabała.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia lub porady, skontaktuj się mailowo:

WAŻNE TELEFONY

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chełmie,
  Jedność 43, tel. (82) 564-07-07, oikchelm@op.pl
 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji,
  22 594 91 00 (czynny w każdą środę – czwartek od 17.00 do 19.00) koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy Twojego operatora telefonicznego
 • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym,
  116 123 (poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
  116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)
 • ITAKA- centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego,
  800 70 2222 (czynne całodobowo)
 • ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania,
  22 484 88 01 (czynny poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00)
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychiatryczno-pedagogiczna,
  22 855 44 32
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej – poradnia ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  22 845 12 12 lub 667 833 400 (poniedziałek – piątek od 08:00 do 20:00)
 • Telefon zaufania – dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia,
  TELEFON ZAUFANIA (22) 621 35 37,

  TELEFON INTERWENCYJNY tel. 600 070 717, Dyżury w godzinach: 10:00-16:00;
  PSYCHOLOGICZNY: od pon.  do pt. (bez czwartków);
  PRAWNY:
  czwartki
 • Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich,
  tel. 0 800 108 108 (poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)
 • Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna,
  22 425 98 48 (poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)