Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Mobilność studentów: Erasmus+

Adres

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
ul. Pocztowa 54, pokój 202
22-100 Chełm
Polska

Kontakt

mgr Kamil Jaszczuk

Tel: 82 562 06 13
Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki

Jedną z możliwości programu Erasmus+ są wyjazdy studentów i absolwentów wszystkich poziomów studiów na praktykę zagraniczną. Praktykę taką można odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach  non-profit, w jednostkach administracji państwowych oraz różnego typu innych  instytucjach zlokalizowanych w krajach uczestniczących w programie. Praktyka powinna nawiązywać do dziedziny jaką się studiuje.

Kraje biorące udział w programie Erasmus+ to:

 • 27 krajów Unii Europejskiej,
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia,
 • kraje kandydujące: Macedonia Północna, Serbia, Turcja

W programie mogą wziąć udział:

 • studenci studiów licencjackich lub magisterskich
 • absolwenci uczelni

Wyjazd absolwenta musi się odbyć (rozpocząć i zakończyć) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym został zakwalifikowany na wyjazd.

Na praktykę nie mogą wyjechać:

 • studenci korzystający z urlopu dziekańskiego lub urlopowani w inny sposób;
 • studenci, którzy na danym stopniu studiów wykorzystali cały kapitał mobilności, tj. zrealizowali wyjazdy obejmujące łączny czas 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów jednolitych magisterskich: 24 miesiące;
 • osoby otrzymujące dofinansowanie na wyjazd z innego programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej;
 • praktyki nie można  realizować w kraju, którego obywatelstwo się posiada.

Czas trwania praktyki/stażu

Praktyka za granicą musi trwać co najmniej 2 miesiące (60 dni) i najdłużej 12 miesięcy, w ramach dostępnego kapitału mobilności.

Instytucje uprawnione

Staż można odbyć w dowolnej organizacji w jednym z krajów uczestniczących w programie Erasmus+

(z wyjątkiem: instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej, polskich placówek dyplomatycznych, instytucji zarządzających programami Unii Europejskiej wymienionych na stronie https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en.);

Wybór instytucji przyjmującej

Student zainteresowany praktykami sam znajduje firmę, w której chce zrealizować praktykę. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia stażu w ramach praktyk Erasmus+. Można skorzystać z oferty praktyk znajdujących się na  portalu prowadzonym przez Erasmus Student Network: https://erasmusintern.org/ .

Stypendia

Stawki stypendialne są ustalane co roku przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy i nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez NA nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu.

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2021
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 670  €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, , Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 650 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600 €

Pliki do pobrania

Wyjazdy studentów na studia

Cel wyjazdu

 1. Wyjazd do uczelni goszczącej w kraju programu ma służyć realizacji części studiów za granicą
 2.  Nie jest możliwe jednoczesne realizowanie mobilności w ramach modułów „ERASMUS+/studia” i „ERASMUS+/ praktyki.
 3. Mobilność w ramach programu Erasmus+ nie może być realizowana w trakcie urlopu dziekańskiego.

Okres mobilności

 1. Czas pobytu rozliczany jest co do dnia, co oznacza, że na każdy dzień niepełnego miesiąca mobilności przysługuje dofinansowanie wynoszące 1/30 stawki miesięcznej do danego kraju. Kwoty stypendium zaokrąglane są matematycznie do liczb całkowitych.
 2. Czas pobytu studenta w uczelni goszczącej może obejmować:
 • jeden trymestr;
 • jeden semestr;
 • cały rok akademicki.
 1. Maksymalny czas finansowania pobytu wynosi 5 miesięcy = 150 dni (semestr) / 10 miesięcy = 300 dni (cały rok akademicki);
 2. Pobyt studenta na studiach w uczelni przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące.
 3. Planując udział w programie ERASMUS+ kandydat musi mieć na uwadze dostępny kapitał mobilności, na który składają się wszystkie wyjazdy na studia i praktyki realizowane w ramach programu ERASMUS+ na danym poziomie studiów. Na studiach licencjackich, magisterskich uzupełniających wynosi on 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów magisterskich 24 miesiące.

Stypendia

Stawki stypendialne są ustalane co roku przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy i nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez NA nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu.

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium dla projektów zaakceptowanych w konkursie w roku 2021
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14 520  €
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, , Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 5 500 €
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450 €

Pliki do pobrania