Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

 

dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie

tel.: (+48) 82 565 88 95 fax: (+48) 82 565 88 94 e-mail: rektor@panschelm.edu.pl

Od 1 września 2016 r. Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. W latach 2008-2016 Prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: ,,Badania procesu mechanicznego dzielenia bezwiórowego metalowych prętów okrągłych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera. W latach 2002-2016 asystent następnie docent w Instytucie Nauk Technicznych i Lotnictwa, a od 2017 r. profesor PWSZ w Chełmie. Równolegle od października 2008 zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 2018 roku na stanowisku Profesora Politechniki Lubelskiej w Katedrze Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej Politechniki Lubelskiej. Autor lub współautor ponad 70 publikacji, 2 monografii oraz 8 patentów. Prace badawczo-naukowe realizuje w zakresie tematyki związanej z zagadnieniami dotyczącymi obróbki plastycznej metali, głównie technologii walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) oraz procesów kucia, jak również obróbki skrawaniem. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z obróbką plastyczną metali, mechaniką oraz grafiką inżynierską. Autor lub współautor ponad 20 sprawozdań z prac badawczych oraz opinii technicznych, członek zespołów w siedmiu projektach badawczych oraz rozwojowych dotyczących głównie technologii WPK. W dniu 25 stycznia 2017 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Podsumowaniem pracy naukowo-badawczej stanowiącej postawę nadania stopnia doktora habilitowanego jest monografia pt.: ”Procesy kształtowania półwyrobów w uniwersalnej walcarce kuźniczej”. Publikacja przedstawia główne założenia projektowe nowej konstrukcji uniwersalnej walcarki kuźniczej, przeznaczonej do realizacji procesów walcowania kuźniczego wzdłużnego, walcowania poprzeczno-klinowego oraz dzielenia bezodpadowego. Warto podkreślić, że opracowana konstrukcja jest przedmiotem umowy licencyjnej i jest dostępna na rynku. Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne II stopnia, Brązowym Krzyżem Zasługi, kilkukrotnie nagrodami Rektora PWSZ w Chełmie za działalność organizatorską na rzecz uczelni oraz nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej. W lutym 2014 r. powołany do składu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju będącej organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. transportu. Od 2002 roku Członek Chełmskiego Towarzystwa Naukowego.

Kompetencje Rektora
Rektor Uczelni kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym pracowników, studentów oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza. Rektor Uczelni podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut, sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, określa zakres obowiązków prorektorów.

Prorektor ds. Rozwoju

 

dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie

tel.: (+48) 82 565 09 48 e-mail: jzajac@panschelm.edu.pl

Józef Zając - Senator RP VIII, IX i X kadencji, prof. PANS w Chełmie, docent Uniwersytetu w Joensuu – Finlandia. W latach 1973-1996 pracownik Instytutu Matematycznego PAN, gdzie uzyskał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych. Jako profesor nadzwyczajny wykładał m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem Jana Pawła II (1996-2018), w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Nisku (1998‒2004), Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1999–2001) oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005–06). W okresie 1999–2001 był dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie, zaś w latach 1997-2018 pełnił funkcję kierownika Katedry Zastosowań Matematyki KUL.

Jest pomysłodawcą wykładów otwartych, wystaw i prestiżowych międzynarodowych konferencji, a także cenionym pedagogiem i specjalistą w dziedzinie matematyki teoretycznej i zastosowań matematyki w technice i ekonomii. Od 2004 roku prowadzi Naukowe Seminarium Matematyczne oraz organizuje cykliczne konferencje międzynarodowe z zakresu analizy zespolonej. Promotor dwóch doktoratów z matematyki oraz dwóch rozpraw doktorskich z ekonomii. Od lat utrzymuje liczne kontakty z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi w Finlandii, Meksyku, Japonii, Niemczech, USA i na Ukrainie, jednocześnie promując wyróżniających się studentów i młodych pracowników naukowych. Redaktor kilkunastu wydawnictw pokonferencyjnych oraz autor ponad 130 prac naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym dwóch książek z zakresu nawigacji i frazeologii lotniczej oraz jednej z zakresu organizacji szkolnictwa wyższego. Autor serii artykułów publicystycznych „Profesorskim okiem” publikowanych w prasie regionalnej w latach 2002-2012. Recenzent ministerialny podręczników szkolnych z zakresu matematyki oraz recenzent „Mathematical Reviews”.

Współautor czterech patentów, związanych z koncepcjami modelowania matematycznego następujących problemów technicznych: ekstremalne ukształtowanie dyszy wylotowej silnika odrzutowego oraz szybkoobrotowe łożyska toczne, dekomponujące całkowitą prędkość obrotową w specjalnie skonstruowanym systemie bieżni wewnętrznych.

Angażuje się w organizację i funkcjonowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, prezentując ich słuchaczom wykłady o charakterze popularno-naukowym.

Inicjator powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2001) i jej Rektor w latach 2001-2016. Stworzył Uczelnię dającą blisko 400 miejsc pracy, na której studiuje prawie 2.000 młodzieży. Był autorem efektywnej koncepcji teoretycznego i praktycznego kształcenia lotniczego, które z powodzeniem jest realizowane przez Uczelnię do dnia dzisiejszego. Zainicjował i koordynował powstanie, pierwszego na Ziemi Chełmskiej, Akademickiego Portu Lotniczego oraz lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD), które, po spełnieniu szeregu warunków, zostało w dniu 4 września 2014 roku wpisane do rejestru lotnisk cywilnych pod numerem 66, jako lotnisko użytku wyłącznego. Był pomysłodawcą i koordynatorem powstania bazy dydaktyczno-badawczej – Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie, stanowiącej podstawę dla realizacji promowanej przez Niego nowoczesnej koncepcji praktycznego kształcenia przyszłych inżynierów. W latach 2016-2019 aktywnie wspierał rozwój chełmskiej Uczelni poprzez pozyskiwanie środków finansowych na adaptację budynku Uczelni na potrzeby Domu studenckiego, powiększenie bazy samolotowej o 3 samoloty jednosilnikowe i jeden dwusilnikowy, przeznaczonych dla celów szkoleniowych i transportowych, budowę drogi startowej na lotnisku PWSZ w Chełmie, budowy budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych PWSZ w Chełmie. Majątek, założonej przez Niego, Uczelni jest szacowany aktualnie na kilkaset milionów złotych, zaś nazwa stała się rozpoznawaną i cenioną marką wschodniej Lubelszczyzny.

Wspiera młodzież i promuje talenty. Jest fundatorem nagród w wielu konkursach, finansuje stypendia i nagrody dla dzieci z domów dziecka, inicjuje i wspiera bezpłatną pomoc dydaktyczną dla dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce. Jest członkiem Rady Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy, Otwórzmy Swoje Serca. Działa na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w ramach Fundacji Partnerstwo i Współpraca.

Aktywnie współpracuje z jednostkami samorządowymi oraz ochotniczymi strażami pożarnymi, włączając się w realizację działań strategicznych dla regionu.

Za swoją działalność społeczno-organizatorską został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W roku 2005 otrzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, w 2011 roku został „Chełmianinem roku 2010”, zaś w 2015 roku odznaczono go Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. W 2015, 2016, 2017 i 2019 roku, za wspieranie działalności organizacji kresowych, popularyzowanie wiedzy historycznej o Wołyniu i umacnianie etosu Armii Krajowej, został uhonorowany dyplomami i odznaczeniami. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego przyznano mu order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny. Jego działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady została wyróżniona w 2019 roku Złotym Medalem 100-lecia Polonii w Windsor.

Jego hobby to pilotaż samolotowy i szybowcowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo i łowiectwo. Dzięki zaangażowaniu oraz odważnym pomysłom konsekwentnie realizuje własną wizję Lubelszczyzny powtarzając „Lubelszczyzna jest regionem wielkich możliwości, atrakcyjnego położenia oraz ogromnego potencjału ludzkiego”.

Wykaz publikacji naukowych i Patentów

Prorektor ds. Studenckich

 

Beata Fałda - dr; absolwentka Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1998 roku uzyskała tytuł magistra za pracę pt. „Wydatki oświatowe w budżetach gmin w latach 1992-1996. Analiza porównawcza” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zyty Gilowskiej. W 2003 roku otrzymała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w oparciu o rozprawę doktorską pt. „Modelowanie dynamiczne procesów ekonomicznych”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Zając

W latach 1998-2004 asystent, a w latach 2005-2013 adiunkt w Katedrze Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2001 roku nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Od 2003 roku do 2016 roku Prorektor ds. studiów i nauczania PWSZ w Chełmie, zaś od 2016 roku Prorektor ds. Rozwoju tej Uczelni. Od 2019 roku Prorektor ds. Studenckich.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj. ekonomia matematyczna, matematyka ubezpieczeniowa oraz prognozowanie i symulacje. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią.

Autorka kilkunastu publikacji z zakresu zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu oraz problematyki szkolnictwa wyższego, w tym trzech monografii i trzech podręczników. Współorganizator konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym Conference on Analytic Functions and Related Topics oraz cyklu międzynarodowych konferencji matematyczno-informatycznych. Redaktor wydawniczy „Scientific Bulletin of Chełm” oraz innych wydawnictw zwartych.

Aktywnie współpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy. Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.