Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

System monitoringu losów absolwentów

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Projekt pn. „System monitoringu losów absolwentów”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Szczegóły projektu:

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.10.2012 r. – 30.09.2015 r.

Budżet projektu:

818 790,49 zł

Poziom dofinansowania:

100%

Główny cel projektu:

Uzyskanie przez uczelnie zdolności do reagowania na potrzeby zmieniającego się rynku pracy poprzez wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki do IX.2015 r. spójnego systemu monitorowania losów absolwentów.

Zadania:

 • Pogłębiona analiza problemu (XI.2012)
 • Opracowanie systemu monitoringu losów absolwentów oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (XII.2012 – V.2013)
 • Przedstawienie strategii wdrażania projektu do ST oraz IOK (V.2013)
 • Testowanie opracowanego produktu na grupie badawczej, stanowiącej 10 % populacji absolwentów 2013/2014 trzech uczelni z Lubelszczyzny (VIII.2013-XI.2014)
 • Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu, ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego (VIII.2013-XII.2014)
 • Opracowanie produktu finalnego (I-II.2015)
 • Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki (V.2015-IX.2015)
 • Ewaluacja projektu i zewnętrzna ewaluacja produktu finalnego (I.2013-IX.2015)

Oczekiwane rezultaty:

Realizacja projektu przyczyni się do oczekiwanego efektu POKL dla IV Priorytetu. Poprzez stworzenie i upowszechnienie skutecznego monitoringu losów absolwentów, poprawi się jakość kształcenia na uczelniach. Zwiększy się zdolność uczelni do reagowania na zmieniające potrzeby rynku pracy. Możliwe będzie dostosowywanie kierunków i programów do nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, co spotka się z wyróżniającą oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Działania projektu:

1. Pogłębiona analiza problemu (XI.2012) – weryfikacja skorelowania programów nauczania z potrzebami gospodarki. Zbadanie jakościowych aspektów kształcenia na uczelniach, na przykładzie szkół wyższych z terenu woj. lubelskiego. Wnioski i rekomendacje do systemu. 2. Opracowanie systemu monitoringu losów absolwentów oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (XII.2012 – V.2013)
 • Opracowanie koncepcji systemu monitoringu losów absolwentów (I-II.2013)
 • Próbne testowanie wstępnego produktu (uczestnicy: pracownicy biur karier, dziekanatów, działu toku studiów, przedstawicieli samorządów uczelnianych oraz doktorantów (III.2013)
 • Panel ekspercki z udziałem potencjalnych odbiorców. Cel: Debata nad produktem, recenzowanie jego rozwiązań, wniesienie uwag do ostatecznej wersji produktu (III.2013)
 • Przygotowanie wstępnej wersji produktu
 • Działania upowszechniające i włączające (IV-V.2013)
 • Wyłonienie wykonawcy oraz opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (IV-V.2013)
3. Przedstawienie strategii wdrażania projektu do ST oraz IOK (V.2013)
 • Walidacja oraz wprowadzenie ewentualnych korekt do strategii (VI-VII.2013)
 • Ostateczna akceptacja strategii i produktu (X.2013)
4. Testowanie opracowanego produktu na grupie badawczej, stanowiącej 10% populacji absolwentów 2013/2014 trzech uczelni z Lubelszczyzny (VIII.2013-XI.2014)
 • Przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników systemu w 3 uczelniach z Lubelszczyzny (cel: przekazanie użytkownikom narzędzi wraz z instrukcją opisu wdrażania systemu) (XII.2013 oraz III 2014)
 • Przeprowadzenie 12 spotkań informacyjnych dla studentów w 3 uczelniach testujących (XII.2013–IV.2014)
 • Tworzenie profili i bazy danych studentów kończących uczelnie testujące (II–VII.2014)
 • Wysyłanie informacji do Absolwentów o badaniu drogą pocztową i mailową (w oparciu o przygotowaną listę adresów) wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu do platformy, na której znajdowała się będzie ankieta on-line (VII.2014)
 • Uruchomienie ankiety na platformie, na której znajdowała się będzie ankieta on-line (VII.2014)
 • 2-krotne wysyłanie sms i poczty mailowej, przypominającej o uczestnictwie w badaniu (IX.2014)
 • Wygenerowanie przez system listy osób zakwalifikowanych do ponownego badania (IX.2014)
 • Wysłanie do wytypowanych absolwentów informacji mail i poczty o badaniu metodą tradycyjną wraz z załączoną ankietą i zwrotną kopertą ze znaczkiem (IX.2014)
 • Rozpoczęcie wprowadzania danych do systemu (IX.2014)
 • Kontynuacja działań związanych z wprowadzaniem danych do systemu (X)
 • Wygenerowanie nowej listy osób zakwalifikowanych do ponownego badania metodą wywiadu telefonicznego (X.2014)
 • Wysłanie sms i mailem informacji o badaniu telefonicznym (X.2014)
 • Przeprowadzenie wywiadów telefonicznych (X-XI.2014)
 • Wprowadzenie danych do systemu (XI.2014)
 • Przesłanie podziękowań absolwentom, którzy wzięli udział w badaniu (XI.2014)
5. Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu, ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego (VIII.2013-XII.2014)
 • Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej przetestowanego produktu (VIII.2013-XII.2014)
6. Opracowanie produktu finalnego (I-II.2015) 7. Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki (V.015-IX.2015)
 • Zatrudnienie koordynatora/organizacja zadań (V.2015-IX.2015)
 • Przygotowanie strategii upowszechniania i włączania do polityki (V.2015)
 • Wykonanie folderu upowszechniającego i prezentacji demonstrującej produkt finalny dla uczestników konferencji (V-VI.2015)
 • Zorganizowanie konferencji z udziałem 150 osób – przedstawicieli 60 uczelni z regionu i kraju, którzy wyrazili zainteresowanie produktem (IX.2015)
 • Przygotowanie 100 pakietów z produktem finalnym do przekazania 100 uczelniom w kraju (V-VI.2015)
 • Zamieszczenia w ogólnopolskim czasopiśmie branżowym informacji o nowym systemie (VIII.2015)
 • Przeszkolenie 60 osób z 20 uczelni w regionie i kraju potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem opracowanego systemu (VI.2015)
 • Kampania w radio ogólnopolskim o nowym systemie monitoringu losów absolwentów (VIII.2015)

Uczelnie testujące:

Kontakt:

Biuro Projektu ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm pokój 204 tel./fax: 82 562 06 15 Kierownik projektu: mgr Agata Mazur-Król, e-mail:amazur@panschelm.edu.pl Asystent Kierownika projektu: mgr Krzysztof Ćwiek, e-mail:kcwiek@panschelm.edu.pl