Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

„Śladami legend Lubelszczyzny”

 

Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego (This project has been supported by the Polish National Agency for Academic Exchange under the Promocja Języka Polskiego programme)

 

Termin realizacji projektu: 1 lutego 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30
O projekcie

Projekt Śladami legend Lubelszczyzny realizowany jest przez Uczelnię we współpracy z Wołyńskim Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki w Łucku. Celem działań projektowych jest popularyzacja języka polskiego, kultury i historii polskiej utrwalonej dzięki legendom, które opowiadają o historii oraz tradycji wybranych miast Lubelszczyzny. Projekt pozwoli spojrzeć na przeszłość polską przez pryzmat legend, które budują tożsamość regionalną, a także ułatwiają proces integracji społecznej. Projekt jest realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Cele projektu

Najważniejszymi celami projektu są:

 • wzrost wiedzy na temat Lubelszczyzny, jej kultury i legendarnej historii wybranych miast,
 • wzrost wiedzy na temat legendy jako tekstu kultury przechowującego historię, tradycję i określone wartości poszczególnych regionów,
 • rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników projektu; poznanie nowych słów i wyrażeń związanych w szczególności z realiami dawnego życia i magią,
 • utrwalenie wybranych zagadnień gramatycznych,
 • kształcenie sprawności językowych, w tym m. in. rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych,
 • rozbudzenie zainteresowań uczestników projektu w celu dalszego, samodzielnego poznawania języka polskiego i kultury polskiej, w tym legend związanych z innymi miastami Lubelszczyzny,
 • wykształcenie postawy otwartości oraz kompetencji kulturowych uczestników jako świadomych odbiorców oraz animatorów kultury polskiej na Ukrainie,
 • budowanie związków z Polską i Polakami,
 • budowanie tożsamości i poczucia wspólnoty z pokoleniami, które już odeszły.
Planowane działania projektowe

Projekt obejmuje:

 • prowadzenie strony internetowej, która będzie pełniła funkcję edukacyjno-promocyjną,
 • opracowanie i przeprowadzenie zajęć poświęconych legendom Lubelszczyzny (zajęcia będą miały postać zarówno tradycyjnych ćwiczeń, jak i zadań interaktywnych),
 • przygotowanie materiałów audiowizualnych (filmów edukacyjnych), a także testów sprawdzających rozumienie ze słuchu,
 • objazd edukacyjny „Śladem legend: Chełm – Lublin – Kazimierz – Zamość”,
 • przygotowanie wydawnictwa projektowego Śladami legend Lubelszczyzny.
Strona internetowa projektu

Strona internetowa projektu pełni funkcję informacyjną (źródło informacji o działaniach projektowych) oraz funkcję edukacyjno-promocyjną (popularyzowanie języka polskiego, historii i kultury polskiej; publikacja materiałów dydaktycznych). Będzie ona działała także po zakończeniu projektu.

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia będą przeprowadzone w oparciu o autorskie materiały dydaktyczne. Wykorzystane w nich teksty legend zostaną dostosowane do poziomu zaawansowania językowego uczestników projektu. Znajdą się tu również ćwiczenia językowe, w szczególności słownikowe i gramatyczne. Przygotowane materiały umożliwią przeprowadzenie zajęć w oparciu o metody aktywizujące, zwłaszcza że część ćwiczeń będzie miała charakter interaktywny.

Materiały audiowizualne

Materiały audiowizualne będą miały charakter autorski i zostaną przygotowane w oparciu o teksty legend z uwzględnieniem poziomu znajomości języka polskiego uczestników projektu. Istotne znaczenie będą miały również autorskie ujęcia filmowe, które pozwolą – w szczególności uczestnikom pośrednim – odkryć uroki wybranych miast Lubelszczyzny. Materiały te będą służyły także rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu – do każdego z nich zostanie opracowany test sprawdzający.

Objazd edukacyjny „Śladem legend: Chełm – Lublin – Kazimierz – Zamość”

Objazd edukacyjny stanowi dopełnienie zajęć dydaktycznych. Dzięki niemu uczestnicy projektu przypomną sobie legendy, które omawiali podczas warsztatów, a także poznają najważniejsze zabytki Lubelszczyzny.

Wydawnictwo projektowe Śladami legend Lubelszczyzny

Wydawnictwo projektowe będzie zawierało materiały dydaktyczne przeznaczone na
12 jednostek lekcyjnych o zbliżonej strukturze. Oprócz legend znajdą się w nim różnorodne ćwiczenia leksykalne (wspomagające percepcję i utrwalające materiał językowy), częściowo też ćwiczenia gramatyczne. Wydawnictwo zostanie przygotowane w formie elektronicznej.

Partner Projektu

Partnerem w projekcie jest Wołyński Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, z którym uczelnia współpracuje od 2005 roku. Współpraca obejmuje wymianę studentów, pracowników dydaktycznych, administracyjnych, prowadzenie badań naukowych, organizację konferencji naukowych, wspólne przygotowywanie publikacji, wymianę doświadczeń w zakresie różnych dyscyplin, w tym m. in. w zakresie filologii polskiej, pedagogiki, prawa, nauk o administracji, nauk o polityce, a także nauk matematycznych. Studenci ww. uniwersytetu wielokrotnie uczestniczyli w zajęciach języka polskiego prowadzonych w formie wolontariatu przez pracowników dydaktycznych chełmskiej uczelni, brali też udział w warsztatach realizowanych w ramach różnych projektów językowych. Z kolei pracownicy naukowi Uniwersytetu w Łucku uczestniczyli w Seminarium Matematycznym odbywającym się w Katedrze Matematyki, a także w konferencjach naukowych organizowanych przez poszczególne katedry.