Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

O programie – ERASMUS+

Adres

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
ul. Pocztowa 54, pokój 202
22-100 Chełm
Polska

Kontakt

mgr Kamil Jaszczuk

Tel: 82 562 06 13
Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

ERASMUS+ dla Uczelni

Uczelnie uczestniczące w Erasmus+ (Akcja 1 Mobilność) realizować mogą następujące działania:

  1. wymianę studentów (wyjazdy studentów na studia) – umożliwianie własnym studentom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach europejskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni w celu zrealizowania przez nich uzgodnionego programu studiów trwającego od 2 miesięcy do 1 roku akademickiego;
  2. wyjazdy studentów na praktyki w zagranicznych firmach w krajach europejskich na okres od 2 do 12 miesięcy;
  3. wymianę nauczycieli akademickich– umożliwianie wykładowcom wyjazdów do partnerskich uczelni w krajach Europy i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
  4. wymianę pracowników administracyjnych uczelni oraz innych pracowników w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji (Staff training mobility).

Powyższe działania mogą być realizowane przez uczelnię w ramach umowy finansowej z Narodową Agencją (NA). Warunkiem podpisania takiej umowy jest posiadanie przez uczelnię ważnej Karty ECHE oraz złożenie wniosku do NA na dany rok akademicki. Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników uzyskują dofinansowanie na działania związane z jej organizacją, np. na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, np. kursy języka polskiego, programy „integracyjne” itp.

Więcej informacji nt. programu Erasmus+ można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus. https://www.frse.org.pl/ oraz www.erasmusplus.org.pl