Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Regulamin realizacji wyjazdów pracowników PANS w Chełmie w ramach programu Erasmus +

Adres

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
ul. Pocztowa 54, pokój 202
22-100 Chełm
Polska

Kontakt

mgr Kamil Jaszczuk

Tel: 82 562 06 13
Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Regulamin realizacji wyjazdów pracowników PANS w Chełmie w ramach programu Erasmus +

I. Zasady ogólne

 1. W ramach programu Erasmus+ pracownicy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie mogą wyjechać za granicę:
  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich

   Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy, którzy w uczelni partnerskiej, tzn. uczelni z którą PANS w Chełmie podpisał umowę, przeprowadzą min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 2 do 5 dni roboczych (bez podróży). Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie. Indywidualny plan pracy pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

  • w celach szkoleniowych

   Pracownicy PANS w Chełmie (nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy nie będący nauczycielami) mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu job shadowing itp.). Długość trwania wyjazdu od 2 do 10 dni roboczych (bez podróży). Dłuższe pobyty w uczelni partnerskiej będą rozpatrywane indywidualnie. Indywidualny plan szkolenia pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

II. Zasady rekrutacji

 1. Na wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ może zostać zakwalifikowana osoba uprawniona do uczestnictwa w programie zgodnie z ogólnymi zasadami programu.
 2. Priorytetowo będą traktowani pracownicy PANS w Chełmie, którzy:
  • ubiegający się o wyjazd z programu Erasmus po raz pierwszy,
  • młodsi stażem,
  • prowadzący zajęcia w języku obcym dla studentów Erasmusa,
  • którzy zawarli umowę bilateralną z nową uczelnią,
  • nie będący nauczycielami akademickimi (wyjazdy szkoleniowe).
 3. Na podstawie zgłoszonej liczby osób oraz środków finansowych dostępnych z programu Erasmus na dany rok akademicki ustalana jest lista podstawowa oraz lista rezerwowa pracowników zgłoszonych na wyjazd.

Kandydatom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Prorektor ds. studenckich w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania wyników kwalifikacji. Odwołanie wnosi się do Rektora. Postanowienie Rektora jest decyzją ostateczną

 1. Decyzję o wyjeździe podejmuje Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
 2. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo zwrócenia się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 3. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na wyjazd po ewentualnej rezygnacji z wyjazdu kandydatów z listy podstawowej.
 4. Kolejny wyjazd pracownika w danym roku akademickim jest możliwy tylko w przypadku braku innych kandydatów.
 5. Wyjazdy powinny przyczyniać się dodatkowo do:
  • opracowania nowych materiałów dydaktycznych,
  • wspólnych programów nauczania,
  • wzmocnienia i rozszerzenia więzi między uczelniami,
  • przygotowania przyszłych projektów współpracy,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

III. Realizacja wyjazdu

 1. Pracownicy zakwalifikowani na wyjazd za granicę w ramach Programu Erasmus powinni dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus min. dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem poniższe dokumenty:
  • list motywacyjny
  • Indywidualny program nauczania lub Indywidualny program szkolenia
 2. Po zaakceptowaniu wyjazdu przez Rektora PANS w Chełmie pracownik podpisuje umowę.
 3. Po powrocie należy dostarczyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus Certyfikat czyli dokument wydany przez uczelnię bądź instytucję przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji.
 4. Pracownik ma również obowiązek wypełnić Indywidualny raport uczestnika w formie online. Zaproszenie do wypełnienia indywidualnego raportu uczestnika przychodzi na adres mailowy pracownika podany w umowie finansowej.