Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

12 czerwca 2023
Aktualności UczelniInstytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

VII konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” nt. „Europejski Zielony Ład – wyzwanie dla rolnictwa”

W dniu 5 czerwca 2023 r. odbyła się VII konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” nt. „Europejski Zielony Ład – wyzwanie dla rolnictwa”, której organizatorami byli Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie PANS w Chełmie, IUNG-PIB w Puławach i Oddział Puławski PTA.

Poniżej przedstawiono podsumowanie konferencji autorstwa prof. dr hab. Stanisława Krasowicza z IUNG-PIB w Puławach.

Podsumowanie konferencji

„VII konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” odbywała się pod hasłem „Europejski Zielony Ład – wyzwanie dla rolnictwa”.

Jej organizatorem głównym była Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie – Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie. Współorganizatorami byli IUNG-PIB w Puławach i Oddział Puławski Polskiego Towarzystwa Agronomicznego.

Program konferencji wyraźnie wskazuje, że nauka dostrzega wyzwania, wynikające ze WPR i zmian jakie w niej następują. Europejski Zielony Ład to koncepcja (strategia) o dużym znaczeniu dla społeczeństwa i jego działalności gospodarczej, w tym także w zakresie rolnictwa.

Koncepcja EZŁ jest wyzwaniem dla nauki, doradztwa, edukacji i praktyki rolniczej, czy szerzej gospodarczej. Uwzględnia ona problemy o dużym znaczeniu społecznym, dotyczące społeczeństw różnych krajów UE.

Konferencja wykazała, że wyzwania, wynikające ze strategii EZŁ można i należy rozpatrywać na różnych poziomach zarządzania: całej UE, kraju – Polski, regionu, przedsiębiorstw sektora żywnościowego i gospodarstwa. Są one i powinny być przesłankami badań.

EZŁ jest myślą przewodnią ciekawych, interdyscyplinarnych badań, podejmowanych w różnych ośrodkach naukowych. Wyniki tych badań były prezentowane w formie referatów i posterów. Tematyka konferencji była otwarta i bardzo szeroka.

Nie ulega wątpliwości, że konferencja była okazją do przedstawienia tego, co już wiemy, co stwierdzono w badaniach. Dała też możliwość przedstawienia i wyznaczenia kierunków nowych badań. Była płaszczyzną, na której rodzi się wiele pytań i kolejnych wyzwań dla nauki i doradztwa.

Wszystkie referaty i postery były merytorycznie związane z różnymi aspektami EZŁ. Wykazały one, że nauka dostrzega zmiany w polskim rolnictwie i wynikające z nich wyzwania, ale jednocześnie stara się wspierać zachodzące przemiany i uwzględniać nowe priorytety istotne dla doradztwa i praktyki rolniczej. Proponuje szereg innowacji i pomysłów. Są one efektem doświadczeń polowych, badań ankietowych i analiz laboratoryjnych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, także zagranicznych.

Konferencja była dowodem integracji różnych środowisk naukowych wokół wyzwań, wynikających z koncepcji EZŁ, a wyzwania te dotyczą doskonalenia agrotechniki, skuteczności zabiegów, organizacji produkcji rolniczej, ograniczania niekorzystnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i zwierząt.

Cele konferencji zostały zrealizowane. Przedstawiono bowiem wyniki dotychczasowych badań, a jednocześnie wskazano szereg propozycji i rozwiązań przydatnych z punktu widzenia kształtowania poziomu i jakości produkcji, poprawy efektywności gospodarowania oraz rozwoju racjonalnych technologii, ograniczających niekorzystny wpływ rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego na środowisko.

Konferencja wykazała, że ogólne założenia EZŁ należy rozpatrywać z uwzględnieniem uwarunkowań i specyfiki regionów i grup gospodarstw. Wiele aspektów EZŁ trzeba również rozpatrywać z ekonomicznego punktu widzenia. Aspekty te są przesłankami badań agrotechnicznych i analiz, a wywierają istotny wpływ na decyzje rolników.

W imieniu uczestników pragnę uprzejmie podziękować Komitetowi Naukowemu, działającemu pod kierownictwem J.M. Rektora dr hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PANS w Chełmie i Komitetowi Organizacyjnemu, któremu przewodniczyła dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie.

Słowa podziękowania kieruję do osób pracujących w Sekretariacie konferencji, pracowników obsługi i administracji i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji i sprawnego przebiegu konferencji.

Gorące podziękowania składam autorom i współautorom referatów i posterów, a także moderatorkom obu części konferencji:

  • sesji I – Pani prof. dr hab. Marioli Staniak – IUNG-PIB w Puławach
  • sesji II (online) – Pani dr hab. inż. Annie Kocirze prof. PANS w Chełmie.

Obie moderatorki na bieżąco komentowały poszczególne referaty.

Dziękuję p. dr inż. Ewie Stamirowskiej-Krzaczek – Dyrektorowi Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

O kształcie i wartości konferencji decydują przede wszystkim jej uczestnicy. W imieniu Organizatorów uprzejmie dziękuję wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia, udział w konferencji w obu jej formach, aktywność i wszelkie przejawy życzliwości oraz wsparcia.

Dziękuję władzom Rektorskim PANS w Chełmie i Dyrektorowi IUNG-PIB w Puławach za objecie konferencji patronatem honorowym i wielokierunkowe wsparcie jej organizacji. Konferencja była kolejnym dowodem partnerskiej współpracy obu jednostek tj. PANS w Chełmie i IUNG-PIB w Puławach.”

Podobne aktualności