Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

20 marca 2024
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Seminarium „Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie”

osoba przebrana za dawnego przestępcę

W dniu 15 marca 2024r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbyło się seminarium „Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie” przygotowane przez studentów Koła Naukowego „ INTERNAL SECURITY” katedr bezpieczeństwa. Podstawowym celem seminarium było przedstawienie i charakterystyka zjawiska przestępczości zorganizowanej – zróżnicowania w zależności od miejsca występowania, struktury, sposobów działania oraz omówienie typów przestępstw, najczęściej popełnianych przez zorganizowane grupy przestępcze. Kolejnym celem seminarium było zobrazowanie zadań Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Więziennej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, a także przybliżenie środków służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w polskim systemie prawnym.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni przedstawicie służb mundurowych, które z zakresie swoich zadań statutowych zajmują się walką z przestępczością zorganizowaną:

  • Centralne Biuro Śledcze Policji reprezentował mł. insp. Robert Mazurkiewicz, Naczelnik Wydziału w Chełmie Zarządu w Lublinie CBŚP;
  • przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Chełmie był podinsp. Piotr Gontarz Naczelnik Wydziału Kryminalnego;
  • w imieniu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na seminarium przybyli : por. SG Grzegorz Watras i ppor. SG Grzegorz Hurko;
  • Służbę Więzienną reprezentowali mjr Katarzyna Samonek-Miazga i por. Bartosz Bochen z Zakładu Karnego w Chełmie.

Ponadto, na seminarium przybyli :

  • uczniowie oraz ich opiekunowie z następujących szkół : Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. generała Władysława Andersa w Chełmie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie;
  • wykładowcy i studenci Katedry Nauk o Bezpieczeństwie i Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym PANS w Chełmie.

Seminarium otworzyła Pani dr Beata Fałda Prorektor ds. Następnie głos zabrał prof. PANS dr hab. Józef Zając Prorektor ds. Rozwoju, senator RP, który zwrócił szczególną uwagę na obecne wyjątkowe znaczenie zagrożeń bezpieczeństwa państwa.

Seminarium rozpoczęto od wprowadzenia przez dr Rafała Sieczkę, który przedstawił główne cele i zakres tematyczny spotkania. Następnie, kolejno prezentowane były referaty przygotowane przez studentów, omawiające różne aspekty przestępczości zorganizowanej.

Pierwszy referat, autorstwa studentki Katarzyny Gilewicz, dotyczył scharakteryzowania przestępczości zorganizowanej. W tym bloku tematycznym zostały podane definicje przestępczości zorganizowanej, jej cechy i struktury grup przestępczych.

Kolejny referat, przygotowany przez studentkę Małgorzatę Zalewską, skoncentrował się na charakterystyce najbardziej reprezentatywnych grup przestępczości zorganizowanych. Omówione zostały najstarsze i najbardziej znane formacje przestępcze takie jak: Mafia, Yakuza, Triady i Kartele.

Trzecia prezentacja, autorstwa studentki Weroniki Sikorskiej, poświęcona była początkom przestępczości zorganizowanej w Polsce. Przedstawiony został barwny, lecz brutalny czas rozkwitu przestępczości zorganizowanej na terenie naszego kraju w okresie II RP.

Następny referat, przygotowany przez studenta Adama Domania, omawiał rozwój przestępczości zorganizowanej w latach 90 XX w. w Polsce. Omówione zostały struktury i zakres działania najbardziej znanych grup przestępczych początków III RP ( grupa pruszkowska, grupa wołomińska, ośmiornica łódzka, grupa z trójmiasta).

Piąta prezentacja, przygotowana przez studentkę Julię Staniak, omawiała służby odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce. Przedstawione zostały zadania Prokuratury, Policji w tym CBŚP i CBZC, Straży Granicznej, ABW, instytucji międzynarodowych tj. Interpol i Europol oraz Służby Więziennej. W kolejnej części tego wystąpienia zostały omówione kwestie związane z metodami pracy ww. instytucji oraz zasady odbywania kary przez członków zorganizowanych grup przestępczych.

Ostatni referat, przygotowany przez studenta Michała Stępnia, skoncentrowany był na prognozowaniu zagrożeń przestępczością zorganizowaną. Wskazano na możliwe kierunki zagrożeń PZ dla Polski w najbliższych latach oraz udzielono wielowątkowej odpowiedzi na pytanie : „ Czy warto być gangsterem?”.

Seminarium zakończyło się podsumowaniem głównych wniosków i rekomendacji dotyczących dalszych działań w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej. Podkreślono znaczenie edukacji i świadomości społecznej jako kluczowych elementów w zapobieganiu przestępczości, a także roli współpracy międzynarodowej w jej zwalczaniu.
Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także zwróciło uwagę na potrzebę ciągłego monitorowania i adaptacji do zmieniających się form przestępczości zorganizowanej. Seminarium zostało pozytywnie ocenione przez uczestników, którzy podkreślali jego wartość edukacyjną oraz znaczenie w podnoszeniu świadomości na temat zagrożeń płynących z działalności grup przestępczych.

Nad przygotowaniem całości seminarium czuwali wykładowcy z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie i Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym PANS w Chełmie mgr Adam Szczepaniuk i mgr Krzysztof Pacyna.

Podobne aktualności