Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Narodowa Reprezentacja Akademicka – III edycja

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej.

Harmonogram realizacji:

  • do 21 lutego 2022 r. – składanie Formularzy zgłoszeniowych przez uczelnie,
  • maj 2022 r. – ogłoszenie listy uczelni zakwalifikowanych do udziału w projekcie,
  • do 31 grudnia 2022 r. – zakończenie realizacji Zadania.

Łączna wartość projektu Narodowa Reprezentacja Akademicka realizowanego przez PANS w Chełmie wynosi 39 600,00 zł i obejmuje dofinansowanie 200 godzin dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 2 studentów sportowców.

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30
Cele projektu

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Opis projektu

Sportowcy wyczynowi ze względu na ograniczenia czasowe, wynikające z wielu godzin treningów i przygotowań do różnego typu imprez czy zawodów nieczęsto decydują się na podjęcie nauki na studiach wyższych lub z powodu swojej kariery sportowej i wynikających z niej ograniczeń czasowych, przerywają rozpoczęte studia. Codzienna praktyka wskazuje na wiele różnorodnych czynników utrudniających równoległy rozwój kariery akademickiej i sportowej. Za najczęściej wskazywane problemy wskazuje się formułę organizacji studiów, stereotypy wynikające ze sztywnych ram regulaminowych i dydaktycznych oraz brak dyspozycyjności wynikającej z terminarza godzin treningów i zawodów sportowych na różnych szczeblach.
Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.
Beneficjentem środków finansowych w ramach projektu może być student-sportowiec realizujący program kształcenia na jednym kierunku, do momentu ukończenia studiów na tym kierunku. Dotyczy studentów-sportowców, którzy nie ukończyli studiów danego stopnia na innym kierunku niż wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku, gdy dany student studiuje równolegle na dwóch kierunkach, zarówno w tej samej, jak i różnych uczelniach, decyzję o wyborze kierunku, na którym może zostać przyznane dofinansowanie, podejmuje student.
Na wniosek uczelni dopuszcza się możliwość przeznaczenia niewykorzystanych środków przyznanych w danym roku na studenta-sportowca na studia I stopnia bez konieczności zwrotu środków, pod warunkiem kontynuowania przez niego studiów II stopnia na tej samej uczelni.
Powyższe wiąże się z koniecznością pisemnego powiadomienia oraz otrzymania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą zostać zorganizowane dla studenta do dnia obrony pracy dyplomowej, która odbędzie się do końca roku akademickiego, w którym student uzyskał absolutorium.
Dofinansowanie będzie naliczane na podstawie liczby uprawnionych studentów-sportowców (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej, którzy posiadają obywatelstwo polskie i wskazaną w projekcie kategorię sportową.
Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Ministra Edukacji i Nauki kierowane będą bezpośrednio do uczelni, w której studiują ww. studenci-sportowcy, z przeznaczeniem na dofinansowanie ich procesu kształcenia w formie indywidualnej organizacji studiów, m.in. poprzez indywidualny dobór treści i form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się.
Zadanie zlecone przez Ministra Edukacji i Nauki będzie realizowane na podstawie art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.).

 

Strona projektu:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowa-reprezentacja-akademicka—iii