Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

16 kwietnia 2024
Aktualności UczelniInstytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

Nominacja profesorska dla prof. dr hab. inż. Anny Kociry

prof. A. KociraMiło nam poinformować, że decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 29 lutego 2024 r., prof. dr hab. inż. Anna Kocira (Katedra Rolnictwa, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie, dawniej Instytut Nauk Rolniczych) otrzymała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Prof. dr hab. inż. Anna Kocira jest absolwentem kierunku ogrodnictwo na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie (1999 r., obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). W 1999 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie, w Katedrze Roślin Ozdobnych, uzyskując w 2004 r. stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – specjalność rośliny ozdobne. Od 1 października 2008 r. rozpoczęła pracę na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (obecnie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie). W 2018 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Podstawą nadania tego stopnia było osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monografii nt. „Biostymulatory w uprawie soi jako czynnik determinujący cechy biometryczne, plon i skład chemiczny nasion”. W 2019 r. została mianowana na stanowisko profesora PWSZ w Chełmie, a od 16.05.2022 r. na stanowisko profesora PANS w Chełmie. Od 21.02.2022 r. pełni funkcję kierownika Katedry Rolnictwa w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie. Nominowana profesor pełni także funkcję członka Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (w latach 2010-2012 oraz 2014 – obecnie), a od 2022 r. jest Przewodniczącym Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Rolnictwo.

Badania naukowe prowadzone przez prof. dr hab. inż. Annę Kocira od momentu zatrudnienia w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie PANS w Chełmie dotyczą aplikacji biostymulatorów naturalnych i syntetycznych w uprawie roślin. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego kontynuowała badania z zakresu wpływu aplikacji biostymulatorów na cechy morfologiczne, jakość i wielkość plonu roślin bobowatych, w szczególności soi uprawnej i fasoli zwykłej. Zajmowała się też zagadnieniami z zakresu wpływu biostymulatorów na właściwości nutraceutyczne nasion i zawartość w nich włókna pokarmowego. Opublikowane liczne prace z tej tematyki odegrały dużą rolę w popularyzacji światowego trendu związanego z modyfikacją jakości plonu nasion roślin bobowatych poprzez aplikację biostymulatorów. Pozostała problematyka badawcza prof. dr hab. inż. Anny Kociry powiązana jest z produkcją roślinną oraz organizacją i ekonomiką gospodarstw rolnych.

Prof. dr hab. inż. Anna Kocira rozwijała swoją karierę naukową w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą odbywając długo i krótkoterminowe staże naukowe oraz wizyty studyjne, m.in. w Walloon Agricultural Research Centre w Gembloux w Belgii w ramach programu Erazmus+, Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja), University of Novi Sad (Serbia), Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Dotychczasowy dorobek naukowy prof. dr hab. inż. Anny Kociry obejmuje łącznie 101 pozycji, w tym 46 oryginalnych artykułów naukowych, 1 monografię, 6 materiałów konferencyjnych indeksowanych w bazie WoS, 16 rozdziałów w monografiach, 2 wzory użytkowe oraz 30 streszczeń konferencyjnych, sumaryczny IF = 66,926, liczba cytowań według bazy Web of Science wynosi 731 (bez autocytowań 663) a indeks Hirsha 17. Była kierownikiem projektu MEiN w ramach programu „Doskonała nauka” w ramach którego zorganizowała VI Konferencję Naukową z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” nt. „Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”. Obecnie jest kierownikiem projektu MEiN w ramach programu „Doskonała nauka II” w ramach którego w dniach 3-5 czerwca 2024 r. odbędzie się VIII Konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” nt. „Dylematy rolnictwa w XXI w. – szanse i zagrożenia”.

Prof. dr hab. inż. Anna Kocira od 2014 r. jestem członkiem Baltic & Black Sea Circle Consortium (BBCC), od roku 2016 członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, a od 2018 r. członkiem Chełmskiego Towarzystwa Naukowego. Pełni też funkcję członka Editiorial Board w czasopiśmie Chilean Journal of Agricultural Research, członka Editorial Team, sekcji Plant production w czasopiśmie Polish Journal of Agronomy i funkcję Topic Editor w czasopiśmie naukowym Agriculture. W czasopiśmie Agriculture pełni/pełniła funkcję Guest Editor w 3 Special Issue „Weed Ecology and New Approaches for Management”, „Legumes: Advances in Breeding, Productivity and Quality”, Role of Agriculture in Implementing Concept of Sustainable Food System”, a w czasopiśmie Agronomy była Guest Editor w 2 Special Issue „Innovative Technologies for Conservation, Protection and Quality of Vegetables and Fruits in a Post-Harvest Period – Series I” i „Innovative Technologies for Conservation, Protection and Quality of Vegetables and Fruits in a Post-Harvest Period – Series II”. Wydała także opinię dotyczącą utworzenia nowego czasopisma „Current Nutraceuticals” dla wydawnictwa Bentham Science Publishers. Była też współredaktorem pięciu monografii naukowych, w tym w jednej wydanej we współpracy z prof. dr hab. Mariolą Staniak w j. angielskim nt. „Weed Ecology and New Approaches for Management” (2021 r.) oraz w pozostałych czterech, w których współredaktorem była dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek, tj. „Środowiskowe, ekonomiczne i jakościowe aspekty produkcji rolniczej” (2018 r.), „Produkcyjne, techniczne i żywnościowe problemy współczesnego rolnictwa” (2019 r.), „Ekonomiczne, organizacyjne i środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej i żywności” (2020 r.) i „Prozdrowotne, jakościowe i energetyczne aspekty produkcji surowców rolniczych” (2021 r.). Wykonała recenzję 116 artykułów w czasopismach naukowych, w tym 66 prac naukowych procedowanych było w czasopismach o zasięgu międzynarodowym z grupy Q1 w bazie Web of Science, 24 artykułów z grupy Q2, 4 artykuły z grupy Q3 i 5 artykułów z grupy Q4. Pozostałe 17 artykułów procedowanych było w czasopismach z listy MEiN nie indeksowanych w bazie JCR.

Brała udział w 15 konferencjach naukowych krajowych i 6 konferencjach międzynarodowych, m.in. w 3 edycjach International Scientific Symposium „Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture” organizowanych w Gembloux (Belgia) i na UP w Lublinie, 12th International JTEFS/BBCC Conference “Sustainable Development. S Culture. Education” w PWSZ w Chełmie, 13th International Conference on Agrophysics „Agriculture in changing climate” w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie oraz w 8th International Conference “Human-Nutrition-Environment” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Prof. dr hab. inż. Anna Kocira pełniła funkcję promotora w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia doktora. Była też recenzentem 5 rozpraw doktorskich. Pełniła także funkcję promotora w 78 pracach inżynierskich oraz recenzenta w 47 pracach inżynierskich.

Nominowana profesor pełni funkcję opiekuna naukowego studentów należących do Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu sekcji florystycznej i agrobiznesu (dawniej Studenckiego Koła Naukowego Rolników sekcji florystycznej, agroturystycznej i agrobiznesu). W latach 2014-2018 pełniła funkcję opiekuna praktyk zawodowych na kierunku Rolnictwo. Ponadto w latach 2017-2018 uczestniczyła w Projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako uczelniany opiekun praktyk zawodowych dla studentów Rolnictwa uczestniczących w 6-miesięcznej praktyce zawodowej w PWSZ w Chełmie.

Uczestniczy także w wielu wydarzeniach związanych z popularyzowaniem nauki. Trzykrotnie pełniła funkcję koordynatora Lubelskiego Festiwalu Nauki z ramienia Instytutu Nauk Rolniczych PWSZ w Chełmie oraz corocznie głosiła referaty popularyzujące naukę w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Była głównym organizatorem cyklu wykładów otwartych „Nauka i praktyka” oraz bierze czynny udział w preorientacjach, wykładach z okazji „Drzwi Otwartych” i prowadzi wykłady oraz warsztaty florystyczne wspólnie z członkami Studenckiego Koła Naukowego Agrobiznesu sekcji florystycznej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym realizowane w ramach Działania „Arteintegracja. Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne dla seniorów”. Corocznie organizuje też konferencję naukową z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”, której VIII edycja odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2024 r. nt. „Dylematy rolnictwa w XXI w. – szanse i zagrożenia”.

Za zaangażowanie zawodowe oraz działalność dydaktyczną prof. dr hab. inż. Anna Kocira była wielokrotnie nagradzana, otrzymując m.in. srebrny medal za długoletnią służbę (2023 r.) i trzy nagrody indywidualne Rektora PANS w Chełmie.

Podobne aktualności