Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

31 stycznia 2023
Biuro Karier

Nabór do Służby Więziennej w Lublinie

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie

https://chelm.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/20030307-rozpoczecie-postepowania-kwalifikacyjnego-do-sluzby-w-okregowym-inspektoracie-sluzby-wieziennej-w-lublinie

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:

  1. posiadająca obywatelstwo polskie;
  2. posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  3. korzystająca z pełni praw publicznych;
  4. która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
  5. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  6. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  7. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  8. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Dokumenty można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych, w terminie do 6 lutego 2023 r. W przypadku dokumentów składanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Informacje dotyczące postępowania udzielane są od poniedziałku do piątku pod nr telefonu: 81 710 45 71; 81 710 45 87; 510 716 186.

Podobne aktualności