Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

13 czerwca 2022
AktualnościAktualności UczelniInstytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

Konferencja Naukowa nt. Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

W dniach 7-8 czerwca 2022 r. w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbyła się VI Konferencja Naukowa „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia” nt. „Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu” zorganizowana przez Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie PANS w Chełmie oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Konferencja odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora PANS w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PANS w Chełmie oraz Dyrektora IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Wiesława Oleszka. Konferencja została dofinasowana ze środków budżetu państwa w ramach programu MEiN „Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”. W konferencji wzięli udział prelegenci z różnych ośrodków naukowych m.in. Politechniki Bydgoskiej, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk, Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie. Konferencję otworzył Jego Magnificencja Rektor PANS w Chełmie dr hab. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie.

W sesji plenarnej prof. dr hab. dr h.c. mult. Andrzej Kotecki przedstawił problematykę Europejskiego Zielonego Ładu w odniesieniu do zmian klimatycznych spowodowanych m.in. zanieczyszczeniem środowiska. O zanieczyszczeniu surowców roślinnych przeznaczonych do produkcji żywności i pasz przez mykotoksyny patogenów grzybowych referowała prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska. Mniej znane gatunki pszenic jako źródło bioróżnorodności biologicznej i zrównoważonej produkcji żywności to tematyka zaprezentowana przez autorów prof. dr hab. Leszka Rachonia i prof. dr hab. Sławomira Kocirę. Z kolei referat plenarny o nawożeniu startowym kukurydzy jako metodzie poprawy efektywności aplikacji składnika zaprezentował prof. dr hab. Piotr Szulc. W sesji referatowej prelegenci poruszali tematy z zakresu produkcji rolniczej związanej ze zrównoważonym rozwojem sektora żywnościowego jako płaszczyzny współpracy nauki, doradztwa i praktyki – wykład wygłoszony przez prof. dr hab. Stanisława Krasowicza. O Platformie Sygnalizacji Agrofagów jako wsparciu praktyki rolniczej w wymogach integrowanej ochrony referował dr inż. Marcin Baran. W specyfikę technologii produkcji roślinnej w rolnictwie regeneratywnym wprowadził uczestników konferencji prof. dr hab. Marek Marks. W tematykę jakości produktów z ziarna pszenicy pozyskanej z systemu ekologicznego i konwencjonalnego wprowadziła uczestników konferencji dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB. Ciekawy referat dotyczący problematyki zafałszowania żywności w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta wygłosiła dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW. Z kolei prof. dr hab. Roman Dziedzic poruszył tematykę związaną z żywnościowymi walorami dziczyzny i perspektywami jej użytkowania. Po wystąpieniach referatowych uczestnicy konferencji wzięli udział w dwóch wyjazdach terenowych do gospodarstwa ekologicznego Moniki Styczek-Kuryluk lub zwiedzając Chełm i infrastrukturę PANS. W drugim dniu konferencji w sesji referatowej wśród tematyki dominowała produkcja roślinna. Dr inż. Magdalena Serafin-Andrzejewska zaprezentowała referat o soi – roślinie niskonakładowej. Natomiast o nowej odmianie życicy trwałej NOVA TRAWA zasiedlonej przez symbiotyczne endofity referował dr hab. Dariusz Pańka, prof. PBŚ. Dobór odmian w rolnictwie ekologicznym był tematem przedstawionym przez dr hab. Krzysztofa Jończyka. Wykład związany systemem wspomagania decyzji zwalczania skrzypionek w zbożach i rolnic w burakach oraz ich wdrożeniem do praktyki rolniczej wygłosiła dr inż. Magdalena Jakubowska. A opinie konsumentów na temat zapotrzebowania na ziemniaki odmiany Gardena odpornej na zarazę ziemniaka zaprezentował dr inż. Piotr Prus, prof. PBŚ. Techniczne aspekty produkcji rolniczej przestawiono w wykładzie dr hab. Ireneusza Kowalika, prof. UPP o siatce rolniczej nowej generacji produkowanej w technologii Tama Light Technology oraz w wystąpieniu dr hab. Marka Gancarza, prof. URK o technikach e-nosowych wykorzystywanych do określenia jakości technologiczno-sensorycznej oleju rzepakowego przechowywanego w niekorzystnych warunkach. Wykorzystanie bioodpadów z procesu suszenia ziarna kukurydzy jako biopaliwa było tematem zaprezentowanym przez dr inż. Pawła Krzaczka. Natomiast dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PANS w Chełmie przedstawił dynamikę populacji ptaków wolno żyjących istotnych dla gospodarki łowieckiej w Polsce.

Na zakończenie prof. dr hab. Stanisław Krasowicz podsumował konferencję zwracając uwagę na wielowątkową tematykę konferencji powiązaną z produkcją rolniczą i przetwórstwem rolno – spożywczym, która zaowocowała ciekawymi wystąpieniami prelegentów. W imieniu uczestników konferencji głos zabrał prof. dr hab. Marek Marks dziękując organizatorom za przygotowanie konferencji o bardzo ciekawej tematyce.

Konferencja pozwoliła na wymianę wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy środowiskiem naukowym, przedstawicielami jednostek rządowych i samorządowych a podmiotami gospodarczym wspierającymi rolnictwo, a także zaprezentowanie rozwiązań zaproponowanych przez naukowców, które mogłyby zostać zaadaptowane w branżach powiązanych z rolnictwem i przetwórstwem rolno – spożywczym. Konferencja umożliwiła nawiązanie współpracy pomiędzy uczelnią a innymi ośrodkami badawczymi, podmiotami gospodarczymi i praktykami.

Podobne aktualności