Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Organizacja i zarządzanie oświatą Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

2 semestry
265 h zajęć

Opłaty

1.150,00 zł za semestr

O kierunku:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, dyrektorów szkół, placówek oświatowych, przedszkoli, osób które zajmują się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego oraz tych którzy chcieliby się przygotować do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo – wychowawczej zgodnie z wymogami:
  • DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2023 r. Poz. 108.
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.
  • Na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089).

Czas trwania

dwa semestry (265 godzin)

Zasady rekrutacji

 według kolejności zgłoszeń

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe (ksero dyplomu i oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania), 2 fotografie legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Limit przyjęć

30 osób

Terminy zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Opłaty

ok. 1150zł – opłata za semestr (możliwość wniesienia opłaty w ratach).

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy