Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pracownia genetyki

Pracownia genetyki  wyposażona jest w mikroskop MBL 180 T, mikroskopy świetlne typu MBL 180, sprzęt audiowizualny, a także podstawowe szkło i odczynniki niezbędne do realizacji ćwiczeń praktycznych w ramiach przedmiotów genetyka oraz hodowla roślin i nasiennictwo.

Genetyka obejmuje wspólne dla wszystkich organizmów zasady przekazywania informacji genetycznej (genetyka klasyczna). Odpowiada na pytanie dlaczego potomstwo jest podobne bądź różni się od rodziców. Studenci zapoznają się z mechanizmem dziedziczenia cech oraz podstawowymi procesami prowadzącymi do powstawania i wykorzystania w praktyce zmienności genetycznej i środowiskowej organizmów. Poznaje zależności między strukturą i funkcją genów oraz dziedziczeniem w populacji. Ponadto studenci na zajęciach zdobywa wiedzę dotyczącą trzech sposobów uzyskiwania zmienności genetycznej, takich jak:

  • krzyżowanie (rodzaje i techniki krzyżowania, krzyżowanie form oddalonych),
  • mutageneza (zjawiska i rodzaje mutacji u roślin, metody wywoływania mutacji genomowych, chromosomowych i genowych, podstawy hodowli mutacyjnej),
  • transgeneza (wybór genu i genotypu do transformacji, uzyskiwanie genotypów transgenicznych: od genu do rynku, biotechnologia tkanek, biosynteza metabolitów wtórnych).

Hodowla roślin i nasiennictwo ma charakter interdyscyplinarny i łączący ze sobą osiągnięcia genetyki eksperymentalnej, w tym genetyki molekularnej i populacyjnej, biotechnologii, fizjologii roślin oraz fitopatologii. Studenta ma możliwość zapoznania się z bioróżnorodnością roślin, własnościami materiału wyjściowego, hodowlanego oraz kierunkami i podstawowymi metodami hodowli roślin samo- i obcopylnych, a także sposobami uzyskiwania oraz rejestracji odmian.

W ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w pracowni genetyki studenci w sposób praktyczny poznają techniki badawcze stosowane w genetyce oraz hodowli roślin i nasiennictwie. Samodzielnie wykonują preparaty mikroskopowych w tym cytologiczne oraz zapoznają się z różnymi metodami badań chromosomów.