Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

31 maja 2023
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

II Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Odporność Społeczeństwa (Państwa) na Zagrożenia Hybrydowe

Katedry: Nauk o Bezpieczeństwie oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie wraz ze współorganizatorami zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.

Odporność społeczeństwa (państwa) na zagrożenia hybrydowe

16 czerwca 2023 r.

Cel konferencji:

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie rozpoczęła długotrwałą wojnę, która jest prowadzona przez żołnierzy obydwu stron, ale która również dotyka bezpośrednio społeczeństwa ukraińskiego. Tysiące zabitych ukraińskich cywilów, zrujnowane miasta, brak dostępu do podstawowej infrastruktury umożliwiającej w miarę normalne funkcjonowanie części ukraińskiego społeczeństwa, to tylko niektóre problemy związane z toczącą się wojną. Okazuje się, że ukraińska sfera cywilna stanowi taki sam element rosyjskiego oddziaływania militarnego, jak sfera wojskowa.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach z tego obszaru, w naturalny sposób pojawiają się pytania o odporność polskiego społeczeństwa w kontekście potencjalnych zagrożeń, w tym hybrydowych. Budowanie zdolności mających na celu umacnianie odporności jest kluczowym elementem bezpieczeństwa państwa, a w szerszym ujęciu NATO i UE. W szczególności może dotyczyć to wschodniej części terytorium Polski jako państwa flankowego. Obowiązkiem państwa, wynikającym m.in. ze zobowiązań sojuszniczych jest budowanie i wzmacnianie odporności poprzez rozwijanie indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia ewentualnego ataku na Polskę (Sojusz). Tym samym odporność (resilience) stanowi istotny element polityki odstraszania, zmierzającej do zmuszania potencjalnego przeciwnika do zaniechania ataku.

Biorąc powyższe pod uwagę celem konferencji będzie wymiana poglądów i dyskusja nad aktualnymi, wielowymiarowymi zagrożeniami hybrydowymi, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na odporność (resilience) społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej części terytorium Polski.

Współorganizatorzy:

 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu;
 • Vasyl Stefanyk Precarpathian National University w Ivano-Frankivsk;
 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza;
 • Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie;
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Proponowane obszary tematyczne:

Panel I – Identyfikacja zagrożeń hybrydowych dla bezpieczeństwa wschodniej części terytorium Polski:

 • teoretyczne założenia wojny hybrydowej;
 • istota i źródła zagrożeń hybrydowych;
 • kryzys graniczny jako przykład działań hybrydowych;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniej części terytorium Polski.

Panel II – Odporność (resilience) społeczeństwa (państwa) w świetle zobowiązań sojuszniczych i unijnych:

 • istota i obszary odporności społeczeństwa (państwa);
 • wzmacnianie odporności społeczeństwa (państwa) w różnorodnych wymiarach: politycznym, militarnym, ekonomicznym społecznym;
 • nowoczesne i przełomowe technologie na rzecz budowania odporności społeczeństwa (państwa);
 • wojska obrony terytorialnej jako element budowania odporności społeczeństwa (państwa);
 • ochrona ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej – propozycje rozwiązań, dobre praktyki z innych państw.

Panel III – Strategiczna komunikacja jako narzędzie budowania odporności społeczeństwa (państwa):

 • istota strategicznej komunikacji w kontekście zagrożeń hybrydowych;
 • przeciwdziałanie dezinformacji;
 • kształtowanie pożądanego wizerunku państwa jako element budowania jego odporności;
 • przeciwdziałanie wojnie kognitywnej.

Panel IV (studencki): Budowanie odporności społeczeństwa na zagrożenia hybrydowe w regionach przygranicznych:

 • bezpieczna gmina – jak budować odporność społeczeństwa w „lokalnej ojczyźnie”?;
 • współpraca cywilno-wojskowa w budowaniu odporności w regionach przygranicznych;
 • odporność społeczeństwa (państwa) w świetle założeń Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP;
 • wpływ zmian klimatu na bezpieczeństwo sfery cywilnej i wojskowej w kontekście budowania odporności.

Do panelu studenckiego zapraszamy młodych naukowców: studentów i doktorantów zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, którzy chcą zaprezentować wyniki swoich badań związanych z obszarem tematycznym konferencji. W trakcie trwania panelu zostanie wyłoniony w trybie konkursowym najlepszy referat konferencyjny.

Propozycja przedstawionych obszarów dyskusyjnych nie zamyka się jedynie do tych wskazanych przez organizatorów konferencji. Stanowią one jedynie ogólne ramy kierunkowe związane z tematem konferencji.

Miejsce konferencji:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, ul. Pocztowa 54 A, 22-100 Chełm, aula C 113

Termin konferencji:

16 czerwca 2023 r. godz. 10.00–15.00

Informacje organizacyjne:

Publikacja pokonferencyjna:

Zapewniamy wydanie publikacji w formie rozdziałów w recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie znajdującym się na wykazie ministra właściwego ds. nauki. Przyjmowane są artykuły w języku polskim i angielskim. Osoby zainteresowane publikacją artykułu w monografii proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej na adres szurawski@panschelm.edu.pl do 31 sierpnia 2023. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułu, jeżeli nie będzie on spełniał kryteriów merytorycznych i redakcyjnych. Szczegółowe wytyczne edytorskie do tekstów w monografii przesłane zostaną do wszystkich uczestników po ogłoszeniu wyników naboru abstraktów.

Kontakt w sprawie publikacji rozdziału w monografii: tzielinski@panschelm.edu.pl

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo selekcji abstraktów i wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.

 • prof. dr hab. inż. Leszek ELAK – przewodniczący
 • dr hab. inż. Arkadiusz TOFIL, prof. PANS w Chełmie, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr hab. Józef ZAJĄC, prof. PANS w Chełmie, Prorektor ds. Rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI, prof. ucz., Rektor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie
 • dr hab. Krzysztof REJMAN, prof. ucz., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu
 • Ihor TSEPENDA, Doctor of Political Sciences, Professor, Rektor Precarpathian National University w Ivano-Frankivsku
 • Tamara MARUSYK, Professor, Doctor in Historical Sciences, Vice-rector for Scientific and Pedagogical Work on Issues of the Educational Process, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
 • Vitaliy MAKAR, Professor, Doctor in Political Sciences
 • prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI
 • płk prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO
 • dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI, prof. PANS w Chełmie
 • płk dr hab. Dariusz BOGUSZ, prof. LAW
 • dr hab. Marek DELONG, prof. PRz
 • prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
 • płk dr hab. Robert BIAŁOSKÓRSKI
 • dr hab. Janusz GIERSZEWSKI
 • dr hab. Konrad MALASIEWICZ
 • dr hab. Andrzej ZAPAŁOWSKI
 • Tetiana STRUTYNSKA, Doctor (Candidate) of Political Sciences, Docent
 • Nataliia STETSIUK, Doctor(Candidate) of Historical Sciences, Docent
 • Liubov MELNYCHUK, PhD in Science, Associate Professor
 • Valentyna BOHATYRETS, PhD in Political Science
 • dr Beata FAŁDA, Prorektor ds. Studenckich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Hanna ELAK
 • dr Jarosław KAPELUSZNY
 • dr Jacek KOSIŃSKI
 • dr Monika KWIECIŃSKA
 • dr Iwona LASEK-SUROWIEC
 • płk dr inż Paweł MRÓZ
 • dr Julia NOWICKA
 • dr Katarzyna OCHYRA-ŻURAWSKA
 • dr Emilia ORDYNIEC
 • dr Rafał ORDYNIEC
 • dr Rafał SIECZKA
 • ppłk dr Marcin SZTOBRYN
 • dr Małgorzata WILCZYŃSKA
 • dr Piotr WILCZYŃSKI
 • ppłk dr Robert WÓJCICKI
 • dr Karol ZYGO
 • dr Sławomir ŻURAWSKI

Komitet organizacyjny konferencji:

 • mgr Adam SZCZEPANIUK
 • mgr Marcin OSKIERKO
 • mgr Adam SOŁOWIEJ
 • mgr Wojciech BRYKNER
 • Karolina BRYSIAK
 • Natalia KUNC
 • Natalia URBAŃSKA

Podobne aktualności