Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Odkrywanie Polski. Język – historia – kultura

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja Języka Polskiego
(The project is financed by the Polish National Agency for Academic Exchange).

Projekt Odkrywanie Polski. Język – historia – kultura realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie we współpracy z Państwowym Uniwersytetem Niżyńskim im. M. Gogola w Niżynie. Jego celem jest popularyzacja języka polskiego, kultury i historii polskiej z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi edukacyjno-promocyjnych. Projekt jest realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r.

Szczegóły projektu:

Cele Projektu

Najważniejszymi celami projektu są:
 • popularyzacja wiedzy na temat polszczyzny (w tym na temat przemian polskiego modelu grzeczności),
 • kształcenie umiejętności w zakresie posługiwania się polskimi formami grzecznościowymi,
 • upowszechnianie wiedzy na temat zróżnicowania regionalnego Polski ze szczególnym uwzględnieniem kultury podhalańskiej,
 • upowszechnianie wiedzy na temat zróżnicowania kulinarnego różnych regionów Polski,
 • propagowanie wiedzy na temat znaczenia małych ojczyzn w budowaniu obrazu kultury polskiej,
 • popularyzacja wiedzy na temat znanych Polaków, ich wkładu w rozwój kultury polskiej oraz wpływu na przebieg wydarzeń historycznych,
 • propagowanie  wiedzy na temat najważniejszych miejsc i budowli architektury polskiej, a także polskich miast,
 • kształcenie umiejętności rozpoznania przykładów obecności kultury mniejszości narodowej w regionie;
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych i kompetencji kulturowych uczestników projektu,
 • zapoznanie uczestników z wybranymi polskimi tekstami literackimi,
 • rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników projektu,
 • rozbudzanie zainteresowań uczestników projektu w celu dalszego, samodzielnego poznawania języka polskiego, kultury i historii polskiej,
 • wykształcenie postawy otwartości oraz kompetencji kulturowych uczestników jako świadomych odbiorców oraz animatorów kultury polskiej na Ukrainie,
 • budowanie związków z Polską i Polakami,
 • kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw patriotycznych,
 • doskonalenie metod kształcenia stosowanych przez wykładowców z Uniwersytetu w Niżynie w nauczaniu języka polskiego, historii i kultury polskiej.

Działania projektowe

Projekt obejmuje:
 • prowadzenie strony internetowej, która będzie pełniła funkcję edukacyjno-promocyjną,
 • opracowanie i przeprowadzenie na Ukrainie cyklu warsztatów wykorzystujących innowacyjne, aktywizujące metody dydaktyczne, w tym narzędzia informatyczne,
 • organizację panelu dyskusyjnego poświęconego metodom aktywizującym w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
 • objazd naukowo-edukacyjny (Edukacja w plenerze, czyli w poszukiwaniu miejsc edukacji nieformalnej), obejmujący zwiedzanie Chełma, Lublina, Nałęczowa, Kazimierza, Kozłówki, Zamościa,
 • wizytowanie przez wykładowców z Ukrainy zajęć z zakresu języka polskiego, historii i kultury polskiej, prowadzonych w PWSZ w Chełmie,
 • realizację na Ukrainie zajęć z zakresu języka polskiego, historii i kultury polskiej,
 • realizację warsztatów i gry językowej w Polsce,
 • przygotowanie wydawnictwa projektowego Odkrywanie Polski. Język – historia – kultura (zawierające m. in. scenariusze realizowanych zajęć), którego celem jest promocja języka polskiego, historii i kultury polskiej, a także omówienie roli innowacyjnych metod w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Partner projektu

Partnerem w projekcie jest Państwowy Uniwersytet Niżyński im. M. Gogola w Niżynie, z którym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie współpracuje od 2012 roku, przy czym od 19 grudnia 2014 r. współpraca ta ma charakter sformalizowany i odbywa się na mocy Umowy o współpracy akademickiej, podpisanej między PWSZ w Chełmie a Uniwersytetem w Niżynie. Współpraca ta obejmuje w szczególności:
 • współpracę badawczą i edukacyjną, w tym aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, konkursach i zawodach sportowych organizowanych przez obie Uczelnie,
 • wymianę kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników administracyjnych oraz organizację staży zawodowych,
 • wspólne przygotowywanie oraz wydawanie publikacji naukowych,
 • wymianę informacji, materiałów i publikacji naukowych w różnych dziedzinach,
 • wymianę studentów, obejmującą odbywanie części studiów, praktyk, jak również udział w studenckich konferencjach naukowych,
 • wymianę doświadczeń w zakresie realizacji procesu kształcenia, w tym wykorzystywania w procesie kształcenia nowoczesnych technologii informatycznych oraz stosowanych kryteriów oceny wiedzy studentów.
W wyniku dotychczasowej współpracy zrealizowane zostały staże naukowe pracowników PWSZ w Chełmie, a także praktyki studentów ukraińskich w Polsce. Efektem współpracy z Partnerem są też organizowane cyklicznie konferencje naukowe, których pokłosiem jest kilka publikacji z zakresu problematyki społecznej w aspekcie socjopedagogicznym, problematyki opiekuńczo-wychowawczej, praw dziecka, problemów osób niepełnosprawnych. Z ww. zakresu przygotowane zostały także monografie we współpracy z Partnerem, finansowane albo przez PWSZ w Chełmie, albo przez Uniwersytet w Niżynie, albo przez Autorów.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy