Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej – V edycja

pod patronatem

prof. dr hab. Józefa Zająca

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej

prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusza Tofila

JM Rektora PWSZ w Chełmie

WYNIKI KONKURSU - SPROSTOWANIE

I Komunikat organizacyjny dotyczący ,,Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej”

  • Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku;
  • Uczestnicy rozwiązują test wyboru (40 pytań);
  • Test rozpocznie się o godzinie 10.00 i potrwa około 50 minut;
  • Miejsce: Aula C 113, budynek Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54a (wjazd od ul. Partyzantów);
  • Uczestnicy Konkursu podpisują listę obecności i przed wejściem na salę są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości (legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego). Prosimy więc o przybycie około 15 minut wcześniej.
  • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 25 kwietnia 2018 r. do godziny 10.00.
  • Uczniowie, opiekunowie i szkoły zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej http://pwsz.chelm.pl/konkursue/
  • Osoby przybywające na Konkurs mogą skorzystać z miejsc parkingowych dla pracowników PWSZ w Chełmie (wjazd od ul. Partyzantów).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie – Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Neofilologii PWSZ w Chełmie – organizuje V edycję ,,Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej” dla uczniów szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych).

Celem Konkursu jest:

popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych);

rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej;

kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej;

promocja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Uczestnicy i zgłoszenia

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) z obszaru powiatów: chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego oraz krasnostawskiego.

Uczniowie zgłaszają swój udział w Konkursie indywidualnie lub poprzez szkołę do dnia 16 kwietnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm,
z dopiskiem – „Konkurs”
bądź faksem pod numer (82) 565 88 94
lub też w wersji elektronicznej na adres: , tytuł wiadomości: KONKURS UE-edycja V.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.
Liczba uczestników Konkursu wynosi maksymalnie 100 osób. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Struktura i przebieg Konkursu

Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w PWSZ w Chełmie Konkurs składa się z jednego etapu, polegającego na rozwiązaniu testu wiedzy o Unii Europejskiej. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów, uniemożliwiającej wyłonienie laureatów Konkursu, przewiduje się przeprowadzenie dodatkowej rundy konkursowej w formie ustnej (udzielenie odpowiedzi na 3 pytania). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25 kwietnia 2018 r. do godziny 10.00.

Nagrody

Laureaci Konkursu (I, II i III miejsce) otrzymują nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy.

Komisja Konkursowa

W skład Komisji wchodzą: prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy – Przewodniczący; dr Beata Fałda – Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Chełmie; dr Iwona Lasek-Surowiec – sekretarz; mgr Marcin Oskierko – członek; mgr Zygmunt Gardziński – członek.

Terminy:

Zgłoszenie uczestników – do dnia 26 kwietnia 2018 roku; finał Konkursu – dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Wyniki:

Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 25 kwietnia 2018 roku;