Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Bezpieczeństwo wewnętrzne Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Przedmiotem badań Katedry Nauk o Bezpieczeństwie są międzynarodowe i krajowe instytucje bezpieczeństwa, procesy wpływające na tworzenie bezpiecznego życia i rozwoju oraz działania organów odpowiedzialnych za kierowanie bezpieczeństwem państwa na wszystkich jego poziomach i we wszystkich stanach jego funkcjonowania. Kadra naukowo-dydaktyczna to wybitni profesorowie i doktorzy z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz wysokiej klasy praktycy.

Państwowa Akadema Nauk Stosowanych w Chełmie ma podpisane porozumienie o współpracy z Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, która jest wiodącym ośrodkiem w zakresie rozwijania, kształtowania i propagowania narodowej myśli strategicznej, a także w zakresie studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym.

Bezpieczeństwo wewnętrzne zajmuje się formułowaniem odpowiedzi na pytania: jak diagnozować, przeciwdziałać i radzić sobie ze skutkami współczesnych zagrożeń oraz poszukuje związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami kształtującymi procesy integracyjne w państwie i uwarunkowaniami środowiska bezpieczeństwa. Ponadto analizuje współczesne stosunki międzynarodowe i ich wpływ na bezpieczeństwo oraz bada uwarunkowania kulturowe, polityczne, ekonomiczne, społeczne i historyczne wpływające na kształtowanie bezpieczeństwa państwa.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są z myślą o kształceniu przyszłych kadr na potrzeby instytucji państwowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz kierowanie systemem bezpieczeństwa państwa. Treści programowe realizowane na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej – Korpus Służby Cywilnej), wojskowej, podmiotach gospodarczych, a przede wszystkim Policji, ABW, CBA, SOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, służbach dyplomatycznych, sztabach kryzysowych, działach zapewniających bezpieczeństwo cybernetyczne, pionach odpowiadających za bezpieczeństwo informacji, zespołach ds. bezpieczeństwa migracyjnego, firmach zajmujących się organizacją imprez masowych, zespołach monitoringu, agencjach detektywistycznych, a także w jednostkach projektujących i wdrażających systemy bezpieczeństwa państwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym. Jego celem jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin naukowych z nimi powiązanych. Studenci zdobędą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zagadnień społecznych i prawnych, stanowiących podbudowę do rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego i do umiejętnego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń, a także w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z obszaru regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego, jak również bezpieczeństwa na poziomie sektorowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne, publiczne, powszechne, społeczne, itd.). Studia na kierunku są niezbędne do zdobycia umiejętności umożliwiających profesjonalne uczestnictwo w działaniach jednostek, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących w zakresie zapewniania bezpieczeństwa obywateli (sporty obronne, strzelectwo). W trzyletnim cyklu kształcenia studenci mogą wybrać jedną z dwóch atrakcyjnych specjalności: Zarządzanie kryzysowe oraz Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Uczelnia Decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymała pozwolenie na utworzenie studiów drugiego stopnia  na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o profilu praktycznym, o specjalnościach obrona terytorialnabezpieczeństwo publiczne.

Część zajęć na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest w sposób zdalny z wykorzystaniem uczelnianej platformy Google Workspace for Education. Student powinien posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia, wyposażonego w kamerę i mikrofon, pozwalającego na transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, połączonego z Internetem.

Wiedza i umiejętności

 • Wiedza z zakresu nauk o bezpieczeństwie i dyscyplin naukowych z nimi powiązanych
 • Umiejętność oceny ryzyka i zachowywania się w warunkach realnych zagrożeń
 • Umiejętności zarządzania bezpieczeństwem jednostek i podmiotów gospodarczych
 • Wiedza z zakresu kierowania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych

Możliwości zatrudnienia

 • Służby działające na rzecz bezpieczeństwa państwa, w tym:
  • Straż Miejska,
  • Policja,
  • Straż Graniczna,
  • Służba Więzienna,
  • Służby specjalne (ABW, BOR),
  • Państwowa Straż Pożarna,
  • Wojsko Polskie
 • agencje ochrony osób i mienia,
 • agencje detektywistyczne,
 • sztaby kryzysowe,
 • instytucje administracji publicznej,
 • organizacje działające na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • działy zapewniające bezpieczeństwo cybernetyczne,
 • piony odpowiadające za bezpieczeństwo informacji,
 • zespoły ds. bezpieczeństwa migracyjnego,
 • firmy zajmujące się organizacją imprez masowych,
 • laboratoria badające materiały dowodowe,
 • zespoły monitoringu.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zarządzanie kryzysowe

czytaj dalej

Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa publicznego

czytaj dalej