Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Specjalność: Zarządzanie kryzysowe Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność „Zarządzanie kryzysowe” jest unikatową specjalnością, dzięki której studenci nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za Zarządzanie Kryzysowe w Polsce – Wojska Obrony Terytorialnej, Wojska Operacyjne SZ RP, Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Wojewódzkie/Powiatowe/Gminne Zespoły/Centra Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – RCB.

Absolwenci tej specjalności posiadają znajomość uregulowań prawnych, specyfiki i struktury Systemu Zarządzania Kryzysowego w Polsce, zadań służb i instytucji odpowiedzialnych za Zarządzanie Kryzysowe, a także znaczenia Infrastruktury Krytycznej w systemie bezpieczeństwa oraz głównych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Ponadto studenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu prawnych aspektów zarządzania kryzysowego, wzajemnych relacji między służbami, uczą się identyfikować i szybko oceniać pojawiające się zagrożenia i związane z nimi ryzyko w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

Studenci poznają zasady działania podmiotów bezpieczeństwa w stanach zagrożeń nadzwyczajnych i powszechnych oraz problematykę zarządzania kryzysowego w szczególności dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem obywateli (np. w czasie klęsk żywiołowych, katastrof) i podmiotów gospodarczych.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich, a także praktyków z obszaru obronności i bezpieczeństwa (m.in. oficerów o różnych specjalnościach wojskowych, policji, służby więziennej, służb specjalnych). Aktualne treści  kształcenia oraz praktyczne formy kształcenia powodują, że absolwent kończący tę specjalność jest profesjonalnie przygotowany do pracy w wielu instytucjach zajmujących się Zarządzaniem Kryzysowym w Polsce.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

  • Planowanie w zarządzaniu kryzysowym.
  • Bezpieczeństwo imprez masowych.
  • Obrona cywilna i ochrona ludności.
  • Monitoring i prognozowanie zagrożeń.
  • Ochrona i zarządzanie infrastrukturą krytyczną.
  • Zarządzanie w wypadkach masowych i katastrofach.
  • Zabezpieczenie logistyczne w sytuacjach kryzysowych.
  • Współdziałanie służb mundurowych w zarządzaniu kryzysowym.
  • Podstawy zarządzania kryzysowego w UE i NATO.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym.

Praca dla absolwenta specjalności Zarządzanie kryzysowe

Absolwenci tej specjalności mają możliwość zatrudnienia w instytucjach zajmujących się Zarządzaniem Kryzysowym w Polsce (np. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Centra/Zespoły Zarządzania Kryzysowego na szczeblu województwa, powiatu, gminy) a także mogą wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojsk Operacyjnych SZ RP, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i innych.