Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl
1.

Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególne rodzaje wsparcia ogłaszane będą w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

HARMONOGRAM PRAKTYKI PONADPROGRAMOWEJ – II CZĘŚĆ
po 3 semestrze nauki – semestr zimowy 2018/2019

PROGRAM STYPENDIALNY
WYNIKI REKRUTACJI

CEL PROJEKTU:

Projekt „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”  realizowany w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2012 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Projekt skierowany jest do 35 studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia praktycznego  na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie, które także poprzez wzrost liczby absolwentów Kierunku,  przełożą się na zwiększenie dostępności wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej w  regionie/kraju.

Główne zakładane rezultaty Projektu to:

 • opracowany i wdrożony program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie,
 • podniesienie przez uczestników Projektu kompetencji w zakresie przygotowania praktycznego do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza,
 • wzrost liczby absolwentów kierunku Pielęgniarstwo o 121 %,
 • podjęcie pracy przez uczestników Projektu na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza w  okresie 6 m-cy od otrzymania prawa wykonywania zawodu,
 • pogłębienie wiedzy i umiejętności pracowników dydaktycznych w zakresie stosowania środków dydaktycznych w procesie kształcenia praktycznego studentów na kierunku Pielęgniarstwo.

W ramach projektu finansowane będą następujące działania skierowane dla studentów kierunku Pielęgniarstwo:

 • stypendia motywacyjne dla najlepszych studentów,
 • dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży (zalecenie Rady UE pn. „Quality Framework for Traineeships”) tj. między innymi w ramach Projektu będą finansowane praktyki obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 1200 godzin praktyk na jednego uczestnika zgodnie z planem studiów;
 • ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe w standardzie Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży w wymiarze 770 godzin praktyk na jednego uczestnika;
 • każdy uczestnik projektu wyposażony zostanie w komplet materiałów zużywalnych wykorzystywanych podczas praktyk.

Realizacja Projektu wsparta będzie przez Partnerów – podmioty lecznicze tj.:

 • Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie z siedzibą przy ul. Sobieskiego 4B, 22-300 Krasnystaw;
 • Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej z siedzibą przy ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna;
 • ADO-MED Kliniki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Turystycznej 44/101 A, 20-207 Lublin.

Wartość Projektu:

748 572,12 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE:

630 896,58 zł.

Zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegóły będą dostępne w zakładce rekrutacja i aktualności.

 

Personel Projektu i kontakt

Biuro Projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Pocztowa 54, 22-100 Chełm

pokój 205, tel. 82 564 04 56

Koordynator Projektu – Magdalena Nowicka, mnowicka@panschelm.edu.pl

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy