Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe po ukończeniu 6 semestrach studiów, uzyskaniu wymaganej ilości punktów ECTS, złożeniu pracy licencjackiej oraz zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i tytuł zawodowy licencjata.
Stosunki międzynarodowe to studia dla ciekawych świata, zapewniające solidne przygotowanie do dalszego doskonalenia zawodowego, naukowego i edukacyjnego, ale i stawiające wyzwania. Ich zaletą jest interdyscyplinarność, czyli połączenie wielu dziedzin wiedzy i nauki. Studia te kojarzą się z prestiżem i później dobrą pracą. Stosunki międzynarodowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie ewoluującego w Polsce rynku pracy. Łączą ze sobą nauki społeczne i polityczne. W trakcie studiów studenci mają zajęcia z takich dziedzin jak prawo, ekonomia, integracja europejska, bezpieczeństwo narodowe czy polityka zagraniczna. Nieodłącznym elementem studiów na Stosunkach międzynarodowych jest nauka języków obcych. Absolwent PANS ma posiadać praktyczne umiejętności posługiwania się językiem obcym, pisania i prezentacji, negocjacji oraz komunikowania międzynarodowego. Studia dają także umiejętność szybkiego przystosowywania się do błyskawicznie zmieniających się warunków pracy.

Stosunki międzynarodowe są kierunkiem studiów dającym wiedzę o związkach zachodzących między państwami, a także o organizacjach międzynarodowych współczesnego świata, takich jak Unia Europejska czy NATO. Większość działań podejmowanych dzisiaj w biznesie, polityce, mediach, edukacji czy kulturze wymaga uwzględnienia kontekstu międzynarodowego. Studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie umożliwiają studentom skuteczne poruszanie się we współczesnym środowisku międzynarodowym, koncentrując się zwłaszcza na wiedzy i umiejętnościach niezbędnych na europejskim rynku pracy. Absolwent kierunku powinien dysponować podstawową wiedzą społeczno-polityczną, ekonomiczną i kulturalną dotyczącą Europy i świata. Jednocześnie każdy profil specjalnościowy zapewnia rozszerzenie pewnych umiejętności oraz dodatkowe kwalifikacje:

Specjalność zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

Celem specjalności jest wykształcenie umiejętności poruszania się po złożonej problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, zapoznanie z politycznymi, społecznymi, gospodarczymi, kulturowymi i historycznymi uwarunkowaniami problemów związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym, a ponadto wskazanie instytucji, teorii i mechanizmów zarządzania wyzwaniami wywodzącymi się ze specyfiki zagrożeń międzynarodowych. Kolejnym celem jest wykształcenie u absolwentów umiejętności identyfikacji problemów, ich rozwiązania oraz wypracowania działań zapobiegawczych w tym obszarze. Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w PANS będzie dysponował wiedzą ogólnohumanistyczną, niezbędną do zrozumienia złożoności współczesnego świata i polityki międzynarodowej oraz wiedzą ogólnokierunkową istotną w kontekście rozumienia i rozwijania własnej roli zawodowej.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w:

  1. służbach mundurowych jako osoby odpowiedzialne za identyfikację i wypracowanie sposobów/ mechanizmów rozwiązywania problemów/ zagrożeń z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  2. w instytucjach i urzędach na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym prowadzących współpracę międzynarodową;
  3. firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych;
  4. firmach handlowych i spedycyjnych;
  5. placówkach dyplomatycznych i konsularnych;
  6. biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych – rządowych i pozarządowych.