Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Specjalność: Mechanizacja górnictwa Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn o specjalności Mechanizacja górnictwa otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnym przemyśle maszynowym, a także do pracy w jednostkach badawczych, projektowych w eksploatacji technicznego wyposażenia kopalń węgla kamiennego oraz do kierowania zespołami ludzkimi w branży mechanicznej, podejmowania działalności gospodarczej, jak również podjęcia studiów II stopnia.

Celem kształcenia na specjalności Mechanizacja górnictwa jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym w takich dziedzinach jak maszyny urabiające i transportowe, automatyka napędów w górnictwie, wyposażenie podziemne i naziemne kopalń oraz maszyny i urządzenia przeróbki węgla kamiennego.

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz umiejętności niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w dziedzinie mechanika i budowy maszyn wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komputerowe oraz systemy komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, w tym w języku obcym.

Podczas studiów studenci specjalności Mechanizacja górnictwa zdobywają wiedzę ogólną oraz uzyskują kwalifikacje z szeroko pojętej mechaniki i budowy maszyn w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, zabezpieczania i diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych. Zdobyta wiedza bazuje na takich dziedzinach jak: grafika inżynierska, informatyka, elektrotechnika, mechanika ogólna, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, obróbka ubytkowa, maszyny technologiczne, techniki i systemy pomiarowe oraz innych dziedzinach mechaniki i budowy maszyn i powiązanych z tą dziedziną, a przydatnych do formułowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Studenci zdobywają także wiedzę pozwalającą na rozumienie skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko.

W szczególności absolwent będzie przygotowany do wykonywania pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach branży górniczej oraz w przemyśle maszynowym. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również absolwentowi na świadczenie specjalistycznych usług na rzecz przemysłu wydobywczego, maszynowego i elektromaszynowego. Zdobyta wiedza pozwala na formułowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu tematycznego studiów.

Absolwent posiada ponadto wiadomości z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrażanie innowacji technologicznych.