Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Specjalność: Inżynieria pojazdów elektrycznych Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent kierunku Elektrotechnika o specjalności Inżynieria pojazdów elektrycznych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w nowoczesnym przemyśle elektrotechnicznym, a także do pracy w jednostkach badawczych, projektowych, w eksploatacji i budownictwie oraz do kierowania zespołami ludzkimi w branży elektrycznej, podejmowania działalności gospodarczej, jak również podjęcia studiów II stopnia.

Celem kształcenia na specjalności Inżynieria pojazdów elektrycznych jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym obejmuje problematykę: pojazdów elektrycznych, napędów, przetwarzania energii elektrycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i autonomiczności ruchu pojazdów elektrycznych, a także mechatroniki, automatyki, robotyki, energoelektroniki i informatyki stosowanej, pneumatyki, programowania sterowników PLC, czy podstaw programowania CNC.

Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz umiejętności niezbędne do formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w dziedzinie elektrotechniki wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komputerowe oraz komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, w tym w języku obcym.

Podczas studiów studenci specjalności Inżynieria pojazdów elektrycznych zdobywają wiedzę ogólną oraz uzyskują kwalifikacje z szeroko pojętej elektrotechniki w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, zabezpieczania i diagnostyki urządzeń elektrycznych. Zdobyta wiedza bazuje na takich dziedzinach jak: automatyka, mechatronika, robotyka, informatyka, elektronika, technika mikroprocesorowa, maszyny i napędy elektryczne, metrologia, oraz innych dziedzin elektrotechniki i powiązanych z elektrotechniką, a przydatnych do formułowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Studenci zdobywają także wiedzę pozwalającą na rozumienie skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko.

W szczególności absolwent będzie przygotowany do wykonywania pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach związanych z mechatroniką, automatyką i robotyką. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą również absolwentowi na świadczenie specjalistycznych usług na rzecz automatyzacji w przemyśle i w zakładach produkcyjnych. Zdobyta wiedza pozwala na formułowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu tematycznego studiów.

Absolwent posiada ponadto wiadomości z zakresu ekonomii, ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pozwalające na organizowanie oraz prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrażanie innowacji technologicznych.