Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: BUDOWNICTWO Specjalność: Instalacje budowlane Tytuł zawodowy: inżynier

Czas trwania
studia 4 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Instalacje budowlane otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Predysponowany jest do prowadzenia samodzielnej pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych o specjalności instalacyjnej, organach nadzoru budowlanego, administracji państwowej i samorządowej oraz do prowadzenia samodzielnej działalności w firmie instalacyjnej.

Student podczas trwania studiów uzyskuje niezbędną wiedzę w dziedzinie instalacji budowlanych w zakresie: projektowania oraz realizacji prac w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji, sieci i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych i monitoringu, niezbędnych do sprawowania nadzoru, zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i modernizacji instalacji budowlanych. Przedłożona studentowi wiedza jest oparta o najnowsze rozwiązania techniczne, przekazywana jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania oraz technologii informatycznych.

Absolwenci oprócz przygotowania merytorycznego z dziedziny instalacyjnej, nabywają podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, a także umiejętności z zakresu zarządzania, organizowania, a w szczególności do projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych oraz zmian modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Nabyta wiedza oraz zdobycie niezbędnej praktyki uprawnia absolwenta do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, stanowiących podstawę działalności zawodowej inżyniera.