Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza posiada wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii, niezbędną do rozumienia szerokiego kontekstu procesów opieki, wychowania i kształcenia oraz kierowania własnym rozwojem zawodowym. Zna specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym przede wszystkim systemy wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem, ale także ich historyczne uwarunkowania i współczesne tendencje. Ponadto absolwent posiada umiejętności praktyczne w zakresie diagnozowania potrzeb dziecka i jego rodziny, jak również planowania i realizacji oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych oraz komunikacji interpersonalnej. Potrafi projektować i realizować praktyczne działania w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie z uwzględnieniem znajomości metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz możliwości jakie daje współpraca ze środowiskiem lokalnym. Absolwent jest świadomy potrzeby systematycznej pracy w zakresie aktualizacji swojej wiedzy i rozbudowywania metodycznego warsztatu pracy oraz projektowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach studiów przygotowywany jest do pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami wsparcia w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych. Może uzyskać zatrudnienie m.in. jako wychowawca w świetlicach, internatach, bursach, domach dziecka; pedagog w klubach dziecięcych, młodzieżowych, klubach seniora, pozarządowych fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin.