Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Tytuł zawodowy: licencjat

Czas trwania
studia 3 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Studia na specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią są ukierunkowane na kształcenie studentów przygotowujących się do pracy z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie. Absolwent specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią jest wyposażony w wiedzę na temat wychowania i kształcenia osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Posiada wiedzę o funkcjonowaniu struktur społecznych i instytucji życia społecznego związanych z resocjalizacją i readaptacją oraz podstawach prawnych tych instytucji. Zna teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania młodzieży społecznie niedostosowanej oraz rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (źródła, następstwa i konsekwencje wyboru). Rozróżnia najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy resocjalizacyjne oraz rozumie ich uwarunkowania. Posiada umiejętności metodyczne do wykonywaniu typowych zadań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, zna ich cele, procedury i strategie w odniesieniu do celów resocjalizacji. W ramach studiów jest przygotowywany do pracy w charakterze pedagoga, opiekuna, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych (w niektórych przypadkach niezbędne jest ukończenie studiów II stopnia). Ponadto, po dodatkowym resortowym przeszkoleniu, będzie przygotowany do podjęcia pracy w charakterze kuratora sądowego oraz w ośrodkach penitencjarnych i policji. Dodatkowo absolwent specjalności uzyska uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii i możliwość zatrudnienia m.in. w świetlicach, MOPS-ach, klubach integracji społecznej, grupach pomocowych, ośrodkach uzależnień, wychowawczych, poradniach i świetlicach socjoterapeutycznych.