Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia jednolite – 5 letnie
stacjonarne i niestacjonarnea

Studia jednolite magisterskie (trwające 5 lat – 10 semestrów) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wpisują się w aktualne zmiany prawne w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej. Nowa forma i program studiów na tym kierunku stwarzają możliwość uzyskania wysokich kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Studia dają gruntowne przygotowanie ogólnopedagogiczne w zakresie filozoficznych, pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych podstaw edukacji oraz metodyczne, pozwalające na efektywną pracę dydaktyczno – wychowawczą z dziećmi uwzględniającą najnowsze trendy w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wykorzystującą alternatywne rozwiązania w edukacji zintegrowanej. Studenci nabędą także wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijania twórczości i kreatywności dzieci.

Praktyczny profil studiów pozwoli studentowi osiągnąć szereg umiejętności metodycznych, diagnostycznych, organizacyjnych i badawczych niezbędnych do twórczego wykonywania zawodu nauczyciela oraz dynamicznego i adekwatnego reagowania na sytuacje edukacyjne wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości. Bogaty program praktyk stworzy możliwość obserwacji, poznania, uczestniczenia i tworzenia praktycznej działalności wychowawczej i dydaktycznej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.

Ponadto w trakcie studiów student będzie miał możliwość uczestniczenia w pracach Koła Pedagogicznego, w zespołach badawczych, w organizowanych przez pracowników Katedry Pedagogiki konferencjach naukowych i metodycznych oraz innych formach poszerzania swoich kompetencji.

Absolwent otrzyma kwalifikacje do pracy w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli.