Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Cudzoziemcy

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, nawet, jeśli oprócz niego posiadają również obywatelstwo innego kraju, nie są zgodnie z polskim prawem cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie:

 1. na zasadach obowiązujących obywateli Polskich (bezpłatnie)
 2. na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Polskich (odpłatnie)

Podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą:

 1. posiadacze ważnej Karty Polaka,
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (Karta stałego pobytu)
 3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 4. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 5. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 6. cudzoziemcy którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 7. cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz.60, 858 i 1543)
  • 127- zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • 159 ust. 1 – zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną
  • 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 – zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności tj. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej

ŻADNA INNA PRAWNA PODSTAWA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY NIE UPRAWNIA DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

 1. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 2. obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (odpłatnie).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. podanie do Rektora o przyjęcie na studia,
 2. kwestionariusz zgłoszeniowy,
 3. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego kandydata o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów w PANS w Chełmie (w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia),
 4. dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, uprawniający do podjęcia studiów na uczelni wyższej, opatrzony apostille lub legalizacją (nie dotyczy matur IB i EB)
 5. tłumaczenie dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski,
 6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone,
 7. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do Ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 8. dwie kolorowe fotografie format 35 x.45 mm,
 9. kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem (oryginał do wglądu),
 10. kserokopia Wizy lub karty stałego pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (oryginał do wglądu),
 11. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Ponadto Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w PANS w Chełmie muszą:

 • ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
 • lub posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • lub uzyskają potwierdzenie Komisji ds. znajomości języka polskiego w PANS w Chełmie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Miejsce przyjmowania dokumentów

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, składają komplet wyżej wymienionych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów Cudzoziemców Działu Współpracy z Zagranicą ul. Pocztowa 54, budynek C, pok.301.

Osoba do kontaktu: mgr Kamil Jaszczuk
Tel. 82 562 06 13
Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Dokumenty źródłowe

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz.1650 z późn. zm.)

Dokumenty – język obcy