Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Умови вступу іноземців до Державної академії прикладних наук у Хелмі Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Requirements for foreigners applying for admission to The University College of Applied Sciences in Chełm

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, nawet, jeśli oprócz niego posiadają również obywatelstwo innego kraju, nie są zgodnie z polskim prawem cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie:

 1. na zasadach obowiązujących obywateli Polskich (bezpłatnie)
 2. na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Polskich (odpłatnie)

Podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą:

 1. posiadacze ważnej Karty Polaka,
 2. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (Karta stałego pobytu)
 3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 4. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 5. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 6. cudzoziemcy którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 7. cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz.60, 858 i 1543)
  • 127- zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  • 159 ust. 1 – zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną
  • 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 – zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności tj. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej

ŻADNA INNA PRAWNA PODSTAWA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY NIE UPRAWNIA DO PODJĘCIA STUDIÓW NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH

 1. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 2. obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (odpłatnie).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. podanie do Rektora o przyjęcie na studia,
 2. kwestionariusz zgłoszeniowy,
 3. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego kandydata o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów w PANS w Chełmie (w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia),
 4. dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, uprawniający do podjęcia studiów na uczelni wyższej, opatrzony apostille lub legalizacją (nie dotyczy matur IB i EB)
 5. tłumaczenie dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski,
 6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone,
 7. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do Ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 8. dwie kolorowe fotografie format 35 x.45 mm,
 9. kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem (oryginał do wglądu),
 10. kserokopia Wizy lub karty stałego pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (oryginał do wglądu),
 11. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Ponadto Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w PANS w Chełmie muszą:

 • ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
 • lub posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • lub uzyskają potwierdzenie Komisji ds. znajomości języka polskiego w PANS w Chełmie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Miejsce przyjmowania dokumentów

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, składają komplet wyżej wymienionych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów Cudzoziemców Działu Współpracy z Zagranicą ul. Pocztowa 54, budynek C, pok.301.

Osoba do kontaktu: mgr Kamil Jaszczuk
Tel. 82 562 06 13
Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Dokumenty źródłowe

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz.1650 z późn. zm.)

Dokumenty – język obcy

Requirements for foreigners applying for admission to The University College of Applied Sciences in Chełm

A foreigner is a person who is not a citizen of Poland. People of the Polish citizenship, even if they are citizens of another country, are not foreigners, and according to the Polish law, they have to follow the requirements for Polish citizens to study in Poland.

Foreigners may enter the  The University College of Applied Sciences in Chelm and continue their studies there on the following principles:

 1. As Polish citizens (free of tuition)
 2. As foreigners – i.e. non-Polish citizens (tuition)

To apply for admission and study on principles binding for Polish citizens may those who are:

 1. Holders of the Polish Charter;
 2. Foreigners who are legal residents in Poland (Permanent Residence Charter);
 3. Foreigners who have been granted the status of refugee in Poland;
 4. Foreigners using temporary protection on the territory of the Republic of Poland
 5. Migrants who are citizens of EU countries, Switzerland, or an EFTA country as well as members of their families, if they are or were employed in Poland, and also their relatives if they live in Poland;
 6. Foreigners who were granted the European Community long-term residency in the territory of Poland;
 7. Foreigners who were granted a temporary stay in the territory of Poland with regard to Article 127; Article 159 part 1 or Article 186 part 1 point 3 or 4 of the Bill dated December 12, 2013, concerning foreigners (Dz. U. published in 2016, position 1990, 1948 and 2066, and published in 2017, position 60, 858, and 1543)
  • article 127 – temporary residency and work permit for highly qualified and skillful workers;
  • article 159, part 1 – temporary residency permit to join the family;
  • article 186, part 1, point 3 or 4 – temporary residency permit granted with regard to any other circumstances, that is when the foreigner is a holder of a long-term residency permit issued by another UE country, or the foreigner is a family member, as mentioned above.

NO OTHER LEGAL BASIS OF PERMISSION FOR TEMPORARY RESIDENCE MAKES IT LEGAL TO TAKE STUDIES ON THE RULES APPLICABLE TO POLISH CITIZENS

 1. Foreigners who have been granted subsidiary protection in the territory of the Republic of Poland
 2. Citizens of EU Member States, member states of the European Free Trade Agreement (EFTA) – parties to the agreement on the European Economic Area or the Swiss Confederation and members of their families who have the right of permanent residency.

Candidates who do not meet any of the above conditions may apply for admission to studies on a basis different from this applicable to Polish citizens (tuition)

REQUIRED DOCUMENTS

 1. Application to the Rector for admission to studies,
 2. Application questionnaire,
 3. Declaration of the statutory representative of the candidate on consent to study at the State Academy of applied in Chełm (in the case of persons under 18),
 4. A document equivalent to the Polish secondary school graduation certificate (Matura), entitling to study at a university, marked with an apostille or legalization (not applicable to IB and EB)
 5. Translation of all documents made in a language other than Polish made by a Polish sworn translator into Polish,
 6. Medical certificate stating that there are no contraindications to study. If it is drawn up in a language other than Polish, it must be translated,
 7. Insurance policy in case of illness or accident insurance for the period of education in Poland or the European Health Insurance Card or accession to the Insurance in the National Health Fund,
 8. Two color photographs format 35 x.45 mm
 9. Photocopy of the passport – page with photo (original available for inspection),
 10. Photocopy of Visas or permanent residency card or other document entitling to stay in the territory of the Republic of Poland (original for inspection),
 11. Proof of payment of the recruitment fee (PLN 85).

It is required to translate foreign documents into Polish by a sworn translator.

In addition, foreigners applying for studies at  The University College of Applied Sciences in Chelm must:

 • complete the one-year preparatory course to study in Polish in educational units appointed by the minister for higher education,
 • lub posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Koor have a certificate of Polish language knowledge issued by the State Commission for the Certification of Knowledge of the Polish Language as a Foreign Language,,
 • or will get confirmation by the Polish Language Commission of  The University College of Applied Sciences in Chelm that their preparation and the level of Polish language skills allow them to study in Polish.

Office where documents are deposited:

Foreigners applying for admission to study at   The University College of Applied Sciences in Chelm submit a set of the above-mentioned documents at the Foreigners’ Service Office of the International Cooperation Department, ul. Pocztowa 54, building C, room 301.

Contact person: Kamil Jaszczuk, MA
Tel. +48 82 562 06 13
Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Natalia Popek (Ukrainian language)

Email: npopek@panschelm.edu.pl

Tel. +48 786 036 154

Source documents:

 1. The Act of 27 July 2005 Law on Higher Education (consolidated text Journal of Laws of 2017, item 2183, as amended)
 2. Regulation of the Minister of Science and Higher Education of October 12, 2006 on taking up and pursuing studies and training by foreigners and their participation in scientific research and development works (Journal of Laws No. 190, item 1406, as amended)
 3. Act of December 12, 2013 on foreigners (Journal of Laws of 2013, item 1650, as amended)

Documents – foreign language

Умови вступу іноземців до Державної академії прикладних наук у Хелмі

Іноземець це людина, котра не має польського громадянства. Людина, яка має польське громадянство, навіть якщо крім нього має громадянство іншої країни, не є, згідно до законів Польщі, іноземцем i при вступі до вузу мусять орієнтуватися на вимоги і права, які стосуються громадян Польщі.

Іноземці можуть вступати і навчатися у Державній академії прикладних наук у Хелмі:

 1. На правах громадян Польщі (безкоштовно).
 2. На правах для іноземних громадян (на платній основі).

Вступити та вчитися на правах громадян Польщі можуть:

 1. Ті, хто має дійсну Карту Поляка;
 2. Іноземці, які отримали посвідку на постійне проживання (Karta stałego pobytu);
 3. Іноземці, що мають статус біженця, наданий в Республіці Польща;
 4. Іноземці, що мають тимчасовий притулок на території Республіки Польща;
 5. Мігруючі працівники, громадяни Євросоюзу, Швейцарської Конфедерації або держави-члена Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони умови про Європейську Економічну Зону, a також члени їх сімей, якщо вони живуть на території РП;
 6. Іноземці, яким на території РП дозволено перебування довготермінового резидента Євросоюзу;
 7. Іноземці, які отримали посвідку на проживання на території РП в зв’язву з обставинами, про які йдеться у ст. 127, ст. 159 Правил 1 або ст. 186 Правил. 1 пункт 3 або 4 Правил від 12 грудня  2013 року про іноземців (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz.60, 858 i 1543), а саме:
  • посвідка тимчасове проживання з метою працевлаштування, яке вимагає високої кваліфікації
  • дозвіл на тимчасове проживання з метою воз’єднання з родиною
  • дозвіл на тимчасове проживання з інших причин тобтомає дозвіл на Карту довготермінового Резидента Євросоюзу, отриманий в іншій державі-учаснику Євросоюзу або є членом родини іноземця, про якого йде мова вище

ЖОДНА ІНША ЮРИДИЧНА ПРИЧИНА ДОЗВОЛУ НА ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ НЕ ДАЄ ПРАВА ДЛЯ НАВЧАННЯ У ВУЗІ НА ПРАВАХ ГРОМАДЯН ПОЛЬЩІ

Абітурієнти, які не мають права на безкоштовну освіту, можуть дістатися на навчання у вищий учбовий заклад  на основі правил для іноземців (платно).

ПОТРІБНІ ДОКУМЕНТИ

 1. заява на ім’я Ректора про прийняття на навчання,
 2. заповнена анкета абітурієнта,
 3. письмова згода законного представника абітурієнта на його навчання у Вищій Державній Професійній Школі в Холмі (у випадку осіб, яким не виповнилося 18 років),
 4. атестат про середню освіту та апостиль (перекладені на польську мову у Польщі, польським присяжним перекладачем), не стосується атестату IB i EB. Увага! Переклад цих документів українським Бюро Перекладів не підходить!!!
 5. медична довідка про відсутність протипоказань для навчання у вузі. Якщо написане іншою мовою, ніж польська, потрібен переклад (допускається переклад українським Бюро Перекладів),
 6. страховий поліс на випадок хвороби або нещасних випадків; aбо Європейська Kartа Медичного Страхування; або страховка у Народному Фонді Здоров’я Польщі (ubezpieczenie NFZ),
 7. дві кольорові фотографії 35 x.45 мм,
 8. ксерокопія паспорту – сторінка з фото (оригінал показати),
 9. ксерокопя візи або посвідки на проживання (karta stałego pobytu або іншого документу, що дає дозвіл на перебування на території Республіки Польща),
 10. квитанція оплати заяви на вступ (85 злотих).

Крім того іноземці, котрі хотіли б навчатися у Державній академії прикладних наук у Холмі повинні:

 • Закінчити річні курси підготовки до навчання польською мовою;
 • Або пред’явити Сертифікат про знання польської мови, виданий Державною Комісією Підтвердження Знання польської мови як іноземної;
 • Або отримати підтвердження Koмісії зняння польської мови ДАПН у Хелмі, про те, що їх підготовка і ступінь володіння польською мовою дозволяє на навчання у польському ВНЗ.

Приймальна комісія

Іноземці, що вступають до Державної академії прикладних наук у Хелмі, складають комплект вищевказаних документів в Бюро обслуговування студентів відділу закордонної співпраці вул. Войславіцька 8б, каб. 108, Хелм.

Контактний працівник Наталія Попек (розмовляє українською), тел. +48 786 036 154 (Viber, WhatsApp, Telegram). Email: npopek@panschelm.edu.pl

Керівник Бюро обслуговування закордонних студентів: магістр Каміль Ящук,

тел. +48 82 562 06 13.

Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Документи

 1. Постанова від 27 липня 2005 р. Закон про вищу освіту (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.)
 2. Розпорядження Miністрa Вищої Освіти від 12 жовтня 2006 року щодо вступу і навчання іноземців та щодо їх участі в наукових дослідженнях і роботах у галузі розвитку (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.)
 3. Постанова від 12 грудня 2013 р. Щодо Іноземців (Dz. U. z 2013 r. poz.1650 z późn. zm.)

Documents – foreign language

Правила приема иностранцев в Государственную академию прикладных наук в Хелме

Правила приема иностранцев в Государственную академию прикладных наук в Хелме. Лица, у которых имеется гражданство Польши, даже если они одновременно имеют гражданство другой страны, в свете польского законодательства не являются иностранцами и их прием происходит соответственно правилам, касающимся польских граждан.

Иностранцы могут получить высшее образование в Государственной академии прикладных наук в Хелме:

 1. согласно правил, касающихся граждан Польши (бесплатно)
 2. на условиях других, чем граждане Польши (платное обучение)

Согласно правилам, касающихся граждан Польши,  на обучение могут быть принятыми:

 1. обладатели действующей Карты Поляка,
 2. иностранцы, получившие постоянный вид на жительство (постоянный вид на жительство)
 3. иностранцы, получившие статус беженца в Республике Польша,
 4. иностранцы, пользующиеся временной защитой на территории Республики Польша,
 5. официально трудоустроенные мигранты, которые являются гражданами государства-члена Европейского Союза, Швейцарской Конфедерации или Европейского соглашения о свободной торговле (ЕАСТ), государства-участника Соглашения о Европейском экономическом пространстве, а также члены их семей, если они работают или работали в Польше, и члены их семей, если они живут на территории Республики Польша,
 6. иностранцы, которым был предоставлен долгосрочный вид на жительство в ЕС.
 7. иностранцы, получившие временный вид на жительство в Польше, в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 127, ст. 159 с.1 или ст. 186 пар. 1 пункт 3 или 4 Закона от 12 декабря 2013 года о иностранцах (Dz. U. за 2016 год пункты 1990,1948 и 2066, а также за 2017 год, пункты 60, 858 и 1543):
  • ст. 127 – временный вид на жительство с целью работы по высококвалифицированной профессии
  • ст. 159 с. 1 – временный вид на жительство для воссоединения семьи.
  • ст. 186 пар. 1 пункт 3 или 4 – временный вид на жительство в силу других обстоятельств, то есть иностранец имеет долгосрочный вид на жительство, предоставленный ему другим государством-членом ЕС, или является членом семьи иностранца, о чем упоминалось выше

Кандидаты, не отвечающие ни одному из вышеуказанных условий, могут подать заявку на прием на учебу на основе, другой чем та, которая касается польских граждан (платная основа).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ:

 1. заявление на имя ректора с просьбой о приеме на учебу,
 2. заполненная анкета,
 3. декларация уполномоченного представителя кандидата о согласии на учебу в Высшей Государственной Профессиональной школе в Хелме (в случае лиц моложе 18 лет),
 4. документ, эквивалентный польскому свидетельству об окончании средней школы, дающий право на учебу в высшем учебном завдении, отмеченный апостилем или легализацией (не относится к международному бакалавриату(IB )и европейскому бакалавриату(EB)),
 5. перевод всех документов, предоставленных на других чем польский языках, на польский язык исполненный и заверенный присяжным переводчиком (перевод должен быть сделан только на территории Польши),
 6. медицинская справка о отсутствии противопоказаний к учебе (справка от семейного врача, медкомиссия не нужна). Если справка составлена не на польском языке, ее необходимо перевести (допускается перевод иностранным Бюро Переводов),
 7. страховой полис на случай болезни или несчастного случая на период обучения в Польше или Европейская карта медицинского страхования или присоединение к страховке в Национальном фонде здравоохранения (NFZ),
 8. две цветные фотографии формата 35 х 45 мм,
 9. ксерокопия загранпаспорта – страница с фотографией (оригинал предоставляется для осмотра),
 10. ксерокопия визы или документы, подтверждающие право на постоянное проживание или другогие документы, дающие право на пребывание на территории Республики Польша (показать оригинал),
 11. подтверждение внесения рекрутационной оплаты (85 злотых).

ВНИМАНИЕ! Перевод документов с иностранных языков на польский язык должен быть выполнен ПОЛЬСКИМ присяжным переводчиком под юрисдикцией польского Министерства Юстиции! В другой стране можно перевести только медицинскую справку.

Кроме того, иностранцы, подающие заявки на обучение в Государственной академии прикладных наук в Хелме, должны:

 • завершить годичный подготовительный курс для обучения на польском языке в учреждениях, определенных министром высшего образования,
 • или предоставить сертификат о владении польским языком, выданный Государственной комиссией по сертификации владения польским языком как иностранным (Państwowа Komisjа Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego),
 • или получить подтверждение Комиссии по польскому языку в Государственной академии прикладных наук в Хелме того, что их подготовка и уровень польского языка позволяют им учиться в вузе на польском языке.

Место приема документов

Иностранцы, желающие учиться в Государственной академии прикладных наук в Хелме, предоставляют набор вышеупомянутых документов в Бюро обслуживания студентов-иностранцев (Biurо Obsługi Studentów Cudzoziemców) Департамента международного сотрудничества (Dział Współpracy z Zagranicą), ул. Pocztowa 54, здание C, комната 301.

Контактные лица: Камиль Ящук, МА (mgr Kamil Jaszczuk)

Телефон + 48 82 562 06 13

Электронная почта: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Наталия Попек (разговаривает на украинском языке)

Телефон +48 786 036 154

npopek@panschelm.edu.pl

Исходные документы

 1. Закон от 27 июля 2005 года «Закон о высшем образовании» (Dz.U. от 2017 года», пункт 2183 с внесенными в него поправками)
 2. Постановление министра науки и высшего образования от 12 октября 2006 года о поступлении на обучене, обучении и иностранцев, а также о их участии в научных исследованиях и разработках (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 с внесенными в него поправками)
 3. Закон от 12 декабря 2013 года о иностранцах ((Dz. U. от 2013 r. poz.1650 с внесенными в него поправками)

Documents – foreign language