Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Studia dualne w PWSZ w Chełmie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl
1.

Ogłoszenie Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie "Studia dualne w PWSZ w Chełmie" serdecznie zapraszam na cykl spotkań grudniowych ze specjalistami ds. Obrabiarek Sterowanych Numerycznie w każdą środę, czwartek lub piątek. Wszelkie informacje dostępne u koordynatora projektu (budynek C, pok. 301).

2.

Ogłoszenie Zapraszam na spotkanie oraz zajęcia pokazowe ze specjalistą ds. Obrabiarek Sterowanych Numerycznie, które odbędzie się w Centrum Studiów Inżynierskich o godz. 15.00 w dniu 7 listopada 2018 r.

3.

Ogłoszenie Zapraszam serdecznie studentów I roku, kierunku Mechanika i budowa maszyn na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu pn. „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17, nr umowy POWR. 03.01.00-IP.08-00-DUO/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Na spotkaniu omówiony zostanie cel projektu, zasady rekrutacji oraz korzyści z udziału w projekcie. Spotkanie odbędzie się 1 października 2018 r. w auli 113, bud. C, godz. 12.45.

4.

Ogłoszenie Zapraszam serdecznie studentów I roku, kierunku Pedagogika na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu pn. „Studia dualne w PWSZ w Chełmie” nr POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17, nr umowy POWR. 03.01.00-IP.08-00-DUO/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Na spotkaniu omówiony zostanie cel projektu, zasady rekrutacji oraz korzyści z udziału w projekcie. Spotkanie odbędzie się 8 października 2018 r. w sali 108, bud. C, godz. 11.30.

Szczegóły projektu:

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2022r. umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego 23 studentów/studentek (9K/14M) kierunku Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika poprzez realizację studiów dualnych, uwzględniających wszystkie efekty kształcenia, przewidziane dla kierunków studiów o profilu praktycznym, odpowiadających potrzebom pracodawców. Projekt stanowi odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, realizując tym samym cele Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym cel szczegółowy, dotyczący podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez modyfikację programów kształcenia i realizację studiów dualnych na dwóch kierunkach praktycznych w PWSZ w Chełmie. Wynika z potrzeby zaspokojenia luk kompetencyjnych absolwentów na rynku pracy. Podyktowany jest potrzebami i kierunkami działalności regionalnych firm/instytucji – identyfikacja barier startu zawodowego Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy z 2016 r. oraz badania ankietowego wśród 15 podmiotów, współpracujących z Uczelnią przy realizacji praktycznych elementów kształcenia (praktyk zawod.), w tym przedst. Konwentu. Wymiernym efektem studiów dualnych będzie jeszcze bliższa współpraca sektora nauki, biznesu i administracji, co z kolei wpłynie na rozwój innowacyjnych obszarów krajowej gospodarki. Projekt zakłada modyfikację istniejących programów kształcenia na dwóch kierunkach praktycznych w PWSZ w Chełmie:Mechanika i budowa maszyn oraz Pedagogika poprzez udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w opracowaniu programu/planu studiów, prowadzenie przez pracowników podmiotów gospodarczych zajęć laboratoryjnych ze studentami w środowisku pracy oraz sposób realizacji staży.

GRUPA DOCELOWA:

UCZESTNICY/-CZKI(UCZ.): 15 stud./-ek(K/M) studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym na kier. Mechanika i budowa maszyn, specjalności OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE oraz 15 stud./-ek(K/M) studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym na kier. Pedagogika, specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA. Istotne cechy: posiadają niski status materialny (pochodzą gł. z terenów wiejskich wsch lubelszczyzny) i materialny (blisko 35% obecnych stud. kier. obj. wsparciem pobiera stypendium socj.). Mają problemy z motywacją do podjęcia aktywnego życia zawodowego (98% z nich nie posiada żadnego doświadczenia zawodowego, ani nie pracuje w trakcie studiów-dane ABK oraz Działu Pom. Materialnej nt. źródeł dochodów w 2016. Wykazują wysoki wskaźnik „gniazdownictwa”, czyli pozostawania „przy rodzicach”, bierność zawodową i życiową.Ponad 90% stud. województwa lubelskiego uważa, że nie ma szans na pracę, zg. z profilem kształcenia (na podst. oprac. Rynek pracy wyzwaniem dla młodych, WUP Lublin 2016). Pomimo wpisywania się w trendy rynkowe, są uważani za tzw. „niezatrudnialnych” na rynku lub. Nie mają wystarczającej wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego do podjęcia zatrudnienia (Prognozy rozwoju rynku pracy woj. lub., Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy). Kierunki objęte projektem nie posiadają negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.(KD2) Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, uwzgl. real. wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym(KD3) Programy kształc., realizowane w proj. będą stworzone w oparciu o ramy prowadzenia studiów dualnych na kier. o profilu praktycznym, zg z załącznikiem nr 12 do reg. konkursu(KD4).

OKRES REALIZACJI:

od: 2018-08-01 do: 2022-07-31

Ogłoszenia

Dla uczelnianych opiekunów praktyk

Dla instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Chełmie oraz zakładowych opiekunów praktyk

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy