Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: II.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.5

Skuteczna pomoc społeczna

Okres realizacji projektu:

2018-06-01 do: 2021-05-31

Wartość projektu:

20 742 810,00 zł

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych poprzez opracowanie innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW). Projekt stanowi kontynuację projektu realizowanego ze środków POWER przez MRPiPS w partnerstwie z IPiSS pn. Krajowa Sieć Reintegracji wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego, w ramach którego aktualnie wypracowany i upowszechniany jest nowy profil usług reintegracyjnych oraz wprowadzane są nowe formy współpracy międzyinstytucjonalnej.

GRUPA DOCELOWA:

Zgodnie z SZOOP grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia w konkursie są podmioty zatrudnienia socjalnego oraz podmioty realizujące usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym. Zgodnie z danymi GUS z 2017 r. w roku 2016 w Polsce działało 159 CIS i 217 KIS, a według ogólnopolskiej bazy danych spółdzielni socjalnych zarejestrowane jest 1402 podmioty.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt polega na wypracowaniu i wdrożeniu modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW), opartego o trzy strefy współpracy:
  • Sfera Zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych,
  • Sfera Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ES specjalizujących się w usługach społecznych,
  • Sfera Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych.
Inicjowana współpraca wielosektorowa powinna zapewnić podmiotom zatrudnienia socjalnego oraz podmiotom realizującym usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym możliwość wykorzystywania zasobów innych obszarów i instytucji życia publicznego. Takie podejście do budowania i utrzymywania współpracy stanowić będzie podstawę dla organizowania zajęć przygotowawczych w podmiotach zatrudnienia socjalnego (odrębnie dla CIS i odrębnie dla KIS) dla osób, które w przyszłości będą mogły założyć własny podmiot ES (np. spółdzielnię socjalną) specjalizujący się w konkretnych usługach społecznych. Zmiany te będą przygotowywały wszystkie podmioty sektora ekonomii społecznej, do synergicznego połączenia aktywizacji zawodowej z budowaniem spójnego systemu usług społecznych. Ważnym elementem działań projektowych będzie włączenie organizacji pozarządowych działających w obszarach wpisanych w wielosektorową współpracę do tworzenia nowych KIS/CIS w gminach i powiatach, w których takich instytucji do tej pory brak.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy