Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

UWAGA! REKRUTACJA STUDENTÓW DO PROJEKTU ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO DNIA 26 LUTEGO 2021 R.

OGŁOSZENIE O NABORZE STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w ramach realizowanego projektu pn. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza nabór do udziału w projekcie

dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2020/2021 kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie.

Rekrutacja będzie się odbywać w Biurze projektu w terminie od 25 stycznia 2021 r. do 12 lutego 2021 r., do godz. 14:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE KADRY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie w związku z tworzeniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w ramach realizowanego projektu pn. „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych,

ogłasza nabór do udziału w projekcie na cykl szkoleń
dla pracowników dydaktycznych PWSZ w Chełmie, prowadzących zajęcia praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo.

Szkolenia dedykowane są dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych w PWSZ w Chełmie, na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzących zajęcia praktyczna oraz deklarujących prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych programem kształcenia w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chemie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie otrzymała ponad 2,5 mln zł ze środków UE na utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

17 kwietnia 2020 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” (nr POWR.05.03.00-00-0027/19).

Wartość Projektu: 2 535 529,20 zł, w tym:
wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 136 944,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER.
Numer i nazwa osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.
Numer i nazwa działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Głównym celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie rozwoju umiejętności praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie poprzez utworzenie i utrzymanie monoprofilowego centrum symulacji medycznej w ramach opracowanego i wdrożonego do 31.12.2022 r. programu rozwojowego Uczelni.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

   1. opracowania i wdrożenie Programu Rozwojowego PWSZ w Chełmie w zakresie utworzenia i utrzymania MCSM w tym dostosowania technicznego budynku, zakupu i instalacji wyposażenia MCSM, szkolenia kadr w związku z uruchomieniem i  funkcjonowaniem MCSM;
   2. opracowania i wdrożenia nowoczesnych materiałów dydaktycznych, opracowania bazy scenariuszy symulacyjnych oraz realizacji zajęć praktycznych dla studentów prowadzonych w oparciu o MCSM, realizację zajęć ponadprogramowych z obszaru epidemiologiczno-demograficznego.

 

Głównymi zadaniami zrealizowanymi w ramach projektu będą:

   • przeprowadzenie prac dostosowawczych w ramach posiadanego budynku przy ul. Pocztowej 52 w Chełmie na potrzeby utworzenia MCSM;
   • zakup wyposażenia do MCSM – powstaną sale symulacyjne (wysokiej wierności, niskiej wierności, ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i technicznych);
   • działania edukacyjne dla studentów, w tym opracowanie podręcznika do przeprowadzenia symulacji medycznej oraz bazy 64 scenariuszy symulacyjnych oraz utworzenie/zakup aplikacji wspomagającej nauczanie, mającej na celu zintegrowanie treści podręcznika i bazy scenariuszy z programem kształcenia;
   • działania edukacyjne dla kadry dydaktycznej i technicznej, w tym organizacja/udział kadry tworzonego MCSM w praktycznych szkoleniach metodycznych symulacji medycznej, medycznych szkoleniach specjalistycznych, szkoleniu praktycznym egzaminatora OSCE).

 

Założeniem funkcjonowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, wyposażonego w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta, sale symulacyjne, wyposażone w  niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, studenci/studentki nabędą kompetencje do profesjonalnego wykonywania pracy w zawodzie pielęgniarskim. Centrum pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i  wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów. Główną ideą powstania MCSM jest zwiększenie kompetencji studentów kierunku pielęgniarstwa w zakresie praktycznych umiejętności i przygotowanie do zajęć klinicznych. Utworzenie MCSM umożliwi ćwiczenie procedur w bezpiecznym środowisku, w którym wielokrotne powtarzanie danej czynności, a  nawet popełnianie błędów nie zagraża bezpieczeństwu pacjenta. Dzięki wykorzystaniu zarówno trenażerów i prostych manekinów treningowych do nauczania poszczególnych umiejętności manualnych (np. intubacja dotchawicza, wentylacja zastępcza, wkłucia dożylne), jak i bardziej zaawansowanych symulatorów, odzwierciedlających rzeczywistych pacjentów, studenci zdobędą umiejętności postępowania w rożnych, często bardzo skomplikowanych przypadkach klinicznych.

W Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej powstaną następujące pracownie pielęgniarskie:

   • sala symulacji wysokiej wierności,
   • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS,
   • sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS,
   • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
   • sala do ćwiczeń umiejętności technicznych,
   • pomieszczenie kontrolne,
   • sala egzaminacyjna OSCE.

Okres realizacji Projektu: 01.06.2020 r. – 31.12.2022 r.

 

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU NR POWR.05.03.00-00-0027/19

„Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria działania Okres realizacji
Zadanie 1 – Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo – utworzenie i utrzymanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
Przeprowadzenie prac dostawczych (roboty budowlane rozbiórkowe, wykończeniowe itd.) budynku przy ul. Pocztowej 52 w Chełmie czerwiec 2020 – luty 2021
Zakup sprzętu/wyposażenia do MCSM czerwiec 2020 – luty 2021
Przeprowadzenie szkoleń dla personelu MCSM styczeń – maj 2020
Uruchomienie funkcjonowania MCSM luty 2020
Zatrudnienie personelu MCSM oraz wykonywanie obowiązków służbowych od lutego 2021
Prowadzenie zajęć w toku podstawowym studiów w MCSM od lutego 2021
Zadanie  2 – Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo – działania na rzecz wsparcia programu kształcenia i pracowników uczestniczących w realizacji procesu kształcenia pielęgniarek
Prace zespołu nad opracowaniem Programu Rozwojowego PWSZ w Chełmie w zakresie utworzenia i utrzymania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. czerwiec – październik 2020
Opracowanie obudowy programu rozwojowego czerwiec 2020 – styczeń 2021
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć w MCSM – symulacji medycznych czerwiec 2020 – sierpień 2021
Zadanie 3 – Utworzenie i wdrożenie programu rozwojowego na kierunku pielęgniarstwo – działania na rzecz studentów/studentek
Przeprowadzenie naboru uczestników (studentów) styczeń – luty 2021
Wybór prowadzących zajęcia styczeń – luty 2021
Realizacja zajęć dla studentów od lutego 2021

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Institutea Authorized Academy
 • University of leaders
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy