Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

3 semestry
360 h zajęć i 30 h praktyki

Opłaty

1.200,00 zł za semestr,

Cele studiów podyplomowych

Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień jest przygotowanie słuchaczy do pracy ośrodki leczenia uzależnień (publiczne i niepubliczne ośrodki terapii uzależnień, punkty MONARU, kluby AA, Al.-anon, inne), placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (ogniska wychowawcze, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, kluby osiedlowe, kluby młodzieżowe), placówkach interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze, punkty interwencji kryzysowej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy), ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych, inspektoratach ds. nieletnich, kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, placówkach socjalizacyjnych , ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych. Studia podyplomowe Profilaktyka i terapia uzależnień mają wyposażyć absolwentów nie tylko w niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu profilaktyki społecznej, rozumianej szeroko jako przeciwdziałanie wszelkim przejawom społecznej dysfunkcji dzieci i młodzieży, ale i w określone kwalifikacje z zakresu diagnozy, terapii, a przede wszystkim profilaktyki. Stąd w programie studiów uwzględniono, obok przewidzianych standardami kształcenia obowiązkowych wykładów z psychopatologii, psychologii rozwoju, diagnozy i terapii uzależnień etc, także ćwiczenia i warsztaty kształcące umiejętność sporządzania autorskich programów profilaktycznych. Z uwagi na fakt, że praca w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień wymaga specjalnych umiejętności interpersonalnych słuchacze wezmą także udział w kształcących je treningach: podstawowym interpersonalnym i pogłębiającym intrapsychicznym. Zdobycie odpowiedniego przygotowania do pracy w proponowanej dziedzinie zapewnia także przewidziana planem studiów praktyka

Czas trwania

3 semestry (360 godzin, w tym praktyka 30 godzin)

Zasady rekrutacji

według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń

rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym

Zasady przyjęć

ukończone studia wyższe humanistyczne lub społeczne, a szczególnie pedagogiczne (kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu), wypełniony kwestionariusz osobowy, 2 fotografie legitymacyjne, oryginał dowodu osobistego-do wglądu.

Limit przyjęć

30 osób

Opłaty

1.200 zł za semestr, możliwość wniesienia opłaty w ratach.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy