Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pedagogika resocjalizacyjna Kierunek studiów podyplomowych

Czas trwania

3 semestry
390 h zajęć i 150 h praktyk

Opłaty

dla osób z grupy 1: 1.300,00 zł za semestr,

dla osób z 2 grupy: I sem. 2.000,00,  II i III sem. po 1.300,00 .

Informacje ogólne

Nazwa jednostki organizującej  kształcenie: Centrum Studiów Podyplomowych  PANS w Chełmie

Nazwa studiów: Pedagogika resocjalizacyjna

Poziom studiów: Studia podyplomowe

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Liczba semestrów konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 3 semestry

Liczba godzin:

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej oraz dla osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej

390 h (przygotowanie merytoryczne 240; przygotowanie dydaktyczno-metodyczne 150 h)

praktyki: 120 godzin

liczba punktów ECTS: 38

 • dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej

dodatkowo: 60 h – kształcenie kierunkowe

60 h – praktyki zawodowe

liczba punktów ECTS: 12

Łącznie dla grupy 2:  450 godz. + 180 godz. praktyki, ECTS 50.

Uwaga: Kształcenie kierunkowe dotyczy jedynie osób wchodzących w skład drugiej  grupy.

Cena: dla osób z grupy 1 – 1.300,00 zł za  semestr,

Cena: dla osób z 2 grupy: I sem. 2.000,00,  II i III sem. po 1.300,00 zł.

Rekrutacja

Adresaci studiów podyplomowych:
 1. O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe, dodatkowo:
 • posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
 2. Zasady rekrutacji: według kolejności zgłoszeń
 3. Termin zgłoszeń: rekrutacja prowadzona jest systemem otwartym
 4. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy ,
 • kserokopia dyplomu – oryginał do wglądu,
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 • oryginał dowodu osobistego – do wglądu.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
 1. Wiedza: znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii i socjologii oraz znajomość zasad diagnozowania.
 2. Umiejętności: rozumienie i posługiwanie się podstawowymi pojęciami pedagogicznymi, umożliwiającymi analizowanie i rozumienie zjawisk społecznych oraz posługiwanie się podstawowymi metodami i technikami w zakresie socjoterapii i pracy resocjalizacyjnej; umiejętność diagnozowania i podejmowania odpowiednich działań resocjalizacyjnych, terapeutycznych.
 3. Kompetencje społeczne: aktywna postawa w rozwiązywaniu podstawowych problemów z obszaru diagnozy, funkcjonowania rodziny i świadomość potrzeby wykony

Cele kształcenia

 1. Przygotowanie profesjonalnych pedagogów resocjalizacyjnych, którzy dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będą mogli w sposób odpowiedzialny podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji i funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia w zachowaniu, a także przeżywającej osobiste problemy i trudności życiowe.
 2. Kształtowanie umiejętności trafnego doboru poszczególnych koncepcji do pojawiających się problemów.
 3. Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych oraz terapeutycznych.
 4. Stwarzanie warunków do uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych, z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 5. Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów, przy użyciu różnych kanałów i technik.
 6. Rozwijanie wrażliwości etycznej, refleksyjności, postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności, świadomości tworzenia i kształtowania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia.

Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). W ramach studiów słuchacz pozna klasyczne podejścia pedagogiczne, psychologiczne, prawne i socjologiczne w resocjalizacji. Będzie kształtował swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce. Pozna metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji. Zajęcia realizowane będą w ciągu weekendowych zjazdów. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w  zajęciach, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów, zaliczenie praktyki zawodowej oraz zdanie egzaminu końcowego. Absolwenci studiów mogą pracować na stanowisku wychowawcy resocjalizującego, nauczyciela resocjalizującego (studia poszerzają dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie o umiejętności diagnostyczno-terapeutyczne, niezbędne do oddziaływań resocjalizujących w toku procesu dydaktycznego), pedagoga szkolnego, pedagoga w zespole diagnostyczno-korekcyjnym (każdej placówki dla niedostosowanych społecznie), pedagoga w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, kuratora sądowego, wychowawcy świetlic środowiskowych, świetlic terapeutycznych, kuratorskich ośrodków pracy z młodzieżą, wychowawcy ulicznego/podwórkowego, policyjnej izby dziecka, pogotowia opiekuńczego, schroniska dla nieletnich, młodzieżowego ośrodka adaptacji społecznej, zakładu poprawczego, zakładu karnego, aresztu śledczego i in.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy