Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych

Osoby przyjęte na studia II stopnia na kierunku:

Mechanika i Budowa Maszyn – II stopień

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Mechanika i budowa maszyn mogą się ubiegać kandydaci, którzy posiadają

 1. dyplom ukończenia studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn, lub
 2. dyplom ukończenia studiów na innym kierunku studiów i uzyskali:
  1. przed dniem 1 października 2019 r. tytuł inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku studiów mieszczącym się w obszarze nauk technicznych w jednej z dyscyplin naukowych: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, mechanika, metalurgia,
  2. uzyskali dnia 1 października 2019 r. lub po tym dniu, tytuł inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku studiów mieszczącym się w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w jednej z dyscyplin: inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa.

Pedagogika – II stopień

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
 • Resocjalizacja
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

będące absolwentami innych niż Pedagogika kierunków studiów zobowiązane są do uzupełnienia w trakcie studiów II stopnia następujących przedmiotów:

 • Psychologia ogólna
 • Kultura języka i emisja głosu
 • Dydaktyka ogólna
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy prawa oświatowego

Pielęgniarstwo – II stopień

 1. Na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.
 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej średniej ocen z całego toku studiów, komisja rekrutacyjna może zastosować kryterium dodatkowe, którym jest wynik ukończenia studiów.
 3. O przyjęciu kandydata na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie średniej ocen, o której mowa w ust. 3 i 4, w ramach limitu miejsc określonego przez Rektora Uczelni.