Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pracownia Gleboznawstwa Rolniczego

Podczas zajęć w pracowni gleboznawstwa rolniczego studenci zapoznają się z głównymi minerałami i skałami macierzystymi gleb (magmowymi, osadowymi i przeobrażonymi), zdobywają umiejętność ich rozpoznawania na podstawie cech zewnętrznych, poznają wartość glebotwórczą skał i ich występowanie. Studenci zdobywają podstawową wiedzę o głównych właściwościach fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleby oraz ich roli w kształtowaniu jej żyzności i urodzajności. Wykonują oznaczenie składu granulometrycznego, odczynu (pH) i jakości próchnicy. Poznają procesy powstawania gleb i ich budowę, rodzaje klasyfikacji gleb Polski (systematykę, kompleksy przydatności rolniczej, bonitację) a także podstawy kartografii gleb. Zdobywają umiejętność rozpoznawania i opisu głównych typów gleb oraz korzystania z map glebowo-rolniczych. Podsumowaniem zajęć są ćwiczenia terenowe, podczas których studenci poznają pokrywę glebową regionu – wykonują odkrywkę, opisują morfologię profilu, klasyfikują glebę, określają uziarnienie, mierzą zawartość węglanów i pH.

Pracownia gleboznawstwa rolniczego wyposażona jest:

  • zestawy okazów minerałów i skał;
  • mapy utworów macierzystych i podziału fizyczno-geograficznego Polski;
  • zestawy gleb do określania uziarnienia – utworów granulometrycznych;
  • sprzęt i odczynniki do oznaczania odczynu (pH) gleby i próchnicy
  • plansze – fotografie profili glebowych do rozpoznawania budowy i typu gleby;
  • mapy glebowo-rolnicze w różnych skalach;
  • materiały (zestawienia danych dla gmin) do analizy waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.